Löpande bokföring

Företagets utgifter för koncessioner/koncessionsrättigheter, t.ex. brytningsrätt i gruva, oljeprospekteringsrätt, TV-kanalsändningsrätt eller rätt att idka tågtrafik, ska precis som t.ex. förvärvade patent och varumärken skrivas av för värdeminskning över den beräknade nyttjandeperioden, immateriell tillgång. Anskaffningsvärdet för koncessionsrättigheten debiteras konto 1020 Koncessioner.

K3-regler

Ett företag som tillämpar K3 måste göra en bedömning enligt punkt 2.18 om tillgången är balansgill.

K2-regler

Ett företag ska enligt punkt 9.2 redovisa de tillgångar som företaget äger. Om det finns en äganderätt ska således tillgången redovisas enligt K2.

K1-regler

Enligt K1 för enskilda näringsidkare punkt 6.2 ska en förvärvad immateriell tillgång tas upp i balansräkningen om det är sannolikt att den kommer att ge företaget framtida ekonomiska fördelar och har ett bestående värde. Anskaffningsvärdet är enligt punkt 6.3 inköpspriset plus andra utgifter som inte ingår i fakturabeloppet och som kan hänföras till tillgången. Externa utgifter som inte ingår i fakturabeloppet men som direkt kan hänföras till tillgången ska räknas in om de sammanlagt uppgår till mer än 5 tkr per koncession. Samma regel finns i K1 för ideella föreningar och trossamfund i punkt 6.2.