Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Konkurs

När det inte är möjligt att rekonstruera ett företag som är på obestånd ska det försättas i konkurs. Genom konkurs tar gäldenärens samtliga borgenärer i ett sammanhang tvångsvis i anspråk gäldenärens samtliga tillgångar för betalning av sina fordringar. Under konkurs omhändertas tillgångarna för borgenärerna av konkursboet, se 1 kap. 1 § KonkL.

Löpande bokföring

Konkursförvaltaren övertar företagets bokföringsskyldighet men denna följer inte BFL utan KonkL. Bokföringen i konkurs ska utgöra underlag för kontroll av att tillgångarna inte förstörs eller förskingras och för förvaltarens redovisning och utdelningsförslag. Konkursboets bokföring ska göras separat och enligt huvudregeln vara en kontantbokföring, dvs. inbetalningar och utbetalningar förs i kronologisk ordning.

Räkenskapsinformation för tiden före konkursen ska enligt KonkL lämnas tillbaka till konkursgäldenären. Konkursförvaltaren ansvarar för arkivering av räkenskapsinformationen för tiden efter konkursen. Arkiveringstiden är enligt 7 kap. 19 § KonkL minst sju år från utgången av det kalenderår då konkursen avslutades.

Se sökordet Företagskonkurs i Rätt Bolagsrätt.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...