När det inte är möjligt att rekonstruera ett företag som är på obestånd ska det försättas i konkurs. Genom konkurs tar gäldenärens samtliga borgenärer i ett sammanhang tvångsvis i anspråk gäldenärens samtliga tillgångar för betalning av sina fordringar. Under konkurs omhändertas tillgångarna för borgenärerna av konkursboet, se 1 kap. 1 § KonkL.

Löpande bokföring

Konkursförvaltaren övertar företagets bokföringsskyldighet men denna följer inte BFL utan KonkL. Bokföringen i konkurs ska utgöra underlag för kontroll av att tillgångarna inte förstörs eller förskingras och för förvaltarens redovisning och utdelningsförslag. Konkursboets bokföring ska göras separat och enligt huvudregeln vara en kontantbokföring, dvs. inbetalningar och utbetalningar förs i kronologisk ordning.

Räkenskapsinformation för tiden före konkursen ska enligt KonkL lämnas tillbaka till konkursgäldenären. Konkursförvaltaren ansvarar för arkivering av räkenskapsinformationen för tiden efter konkursen. Arkiveringstiden är enligt 7 kap. 19 § KonkL minst sju år från utgången av det kalenderår då konkursen avslutades.

Se BFNAR 2019:3 Bokföring i konkurs och uppslagsordet Företagskonkurs i Rätt Bolagsrätt.