Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Konstaterade intäkter

Begreppet används i 2 kap. 4 § punkt 3 i ÅRL, den grundläggande princip som kallas realisationsprincipen. I punkten, som utgör en del av beskrivningen av innebörden i försiktighetsprincipen, anges att” endast under räkenskapsåret konstaterade intäkter får tas med i resultaträkningen”. För tolkningen av begreppet hänvisar prop. 1995/96:10 ÅRL till IAS 18 Revenue. Denna IAS standard är upphävd och ersatt med IFRS 15, men finns idag i Sverige genom K3 kapitel 23.

Huvudprincipen i kap. 23 i K3 är att intäkter från varuförsäljning ska redovisas i de fall följande tre kriterier är uppfyllda:

  • - när risker och rättigheter som rör varan har övergått till kunden

  • - när det är sannolikt att betalning kommer att erhållas

  • - när inkomster och utgifter kan beräknas tillförlitligt.