Innehåll

Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Konsultarvoden

Löpande bokföring

Arvodesintäkter i form av erhållna/fakturerade konsultarvoden intäktsredovisas antingen vid det tillfället som tjänsten utförs eller, om det är fråga om pågående tjänsteuppdrag, normalt successivt över den period som tjänster ska utföras.

Inhyrd personal som utför normala tjänster inom ett företag såsom produktion, lagerhantering, reception och försäljning som köps in kontoreras i kontogrupp 68 Inhyrd personal. Här återfinns även inhyrda semestervikarier och liknande som inte anställs av företaget.

Utgifter för andra konsulttjänster, såsom för redovisning, IT och advokater, konteras i kontogrupp 65 Övriga externa tjänster (BAS 2020). Om anlitandet av en konsult är ett led i företagets direkta tillverkning eller tjänsteproduktion kan arvodet kostnadsföras som en direkt kostnad i kontogrupp 4.

Arvoden till styrelseledamöter beslutas av bolagsstämman och kostnadsförs på konto 6410 Styrelsearvoden som inte är lön eller 7240 Styrelsearvoden.

Bokslut

Konsultarvodesintäkter redovisas i posten Nettoomsättning. Konsultkostnader redovisas vanligtvis i posten Övriga externa kostnader i den kostnadsslagsindelade resultaträkningen. I den funktionsindelade resultaträkningen fördelas konsultkostnaderna per funktion.

Upplupna intäkter för konsultarvoden krediteras ett lämpligt konto i kontoklass 3 och debiteras konto 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter när det gäller färdigställda konsultintäkter. Om det det avser icke fördigställda konsultuppdrag ska den upparbetade intäkten redovisas under konto 1620 Upparbetade men ej fakturerade intäkter.

Per balansdagen upplupna kostnader för konsultarvoden redovisas som en upplupen kostnad (interimsskuld). Den upplupna kostnaden debiteras det konto som används och krediteras konto 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Per balansdagen förutbetalda kostnader för konsultarvoden redovisas som en förutbetald kostnad (interimsfordran). Den förutbetalda kostnaden krediteras det konto som används och debiteras konto 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%