Innehåll

Löpande bokföring

Arvodesintäkter i form av erhållna/fakturerade konsultarvoden intäktsredovisas i kontoklass 3 antingen vid det tillfället som tjänsten utförs eller, om det är fråga om pågående tjänsteuppdrag, normalt successivt över den period som tjänster ska utföras.

Inhyrd personal som utför normala tjänster inom ett företag såsom produktion, lagerhantering, reception och försäljning som köps in kontoreras i kontogrupp 68 Inhyrd personal. Här återfinns även inhyrda semestervikarier och liknande som inte anställs av företaget.

Utgifter för andra konsulttjänster, såsom för redovisning, IT och advokater, konteras i kontogrupp 65 Övriga externa tjänster (BAS 2023). Om anlitandet av en konsult är ett led i företagets direkta tillverkning eller tjänsteproduktion kan arvodet kostnadsföras som en direkt kostnad i kontogrupp 4.

Arvoden till styrelseledamöter beslutas av bolagsstämman och kostnadsförs på konto 6410 Styrelsearvoden som inte är lön eller 7240 Styrelsearvoden.

Bokslut

Konsultarvodesintäkter redovisas i posten Nettoomsättning. Konsultkostnader redovisas vanligtvis i posten Övriga externa kostnader i den kostnadsslagsindelade resultaträkningen. I den funktionsindelade resultaträkningen fördelas konsultkostnaderna per funktion.

Upplupna intäkter för konsultarvoden krediteras ett lämpligt konto i kontoklass 3 och debiteras konto 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter när det gäller färdigställda konsultintäkter. Om det avser icke fördigställda konsultuppdrag ska den upparbetade intäkten redovisas under konto 1620 Upparbetade men ej fakturerade intäkter.

Per balansdagen upplupna kostnader för konsultarvoden redovisas som en upplupen kostnad (interimsskuld). Den upplupna kostnaden debiteras det konto som används och krediteras konto 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Per balansdagen förutbetalda kostnader för konsultarvoden redovisas som en förutbetald kostnad (interimsfordran). Den förutbetalda kostnaden krediteras det konto som används och debiteras konto 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt om den faktiska kostnaden bokförts på detta konto. Den faktiska kostnaden kan också bokföras direkt mot interimskontot. Om det är en återkommande periodisering kan det i stället vara lämpligt att låta posten ligga kvar under året och i bokslutsarbetet justera med årets förändring.