Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Kontanter

Kontanter ingår i posten Kassa och bank i balansräkningen och ingår i likvida medel i kassaflödesanalysen. Reglerna i BFL angående när kontanta in- och utbetalningar ska bokföras är stränga.

Bokföringsskyldiga som inte behöver upprätta årsredovisning och vars nettoomsättning uppgår till högst 3 mkr per år får använda kontantmetoden vid den löpande redovisningen vilket innebär att man bara bokför företagets betalningstransaktioner, dvs. in- och utbetalningar - även betalningar med kontokort och via gireringar. Det är således tillåtet att vänta med att bokföra fakturor tills betalning sker. Vid räkenskapsårets utgång ska dock samtliga då obetalda fordringar och skulder bokföras.

Löpande bokföring

Enligt 5 kap. 2 § BFL ska kontanta in- och utbetalningar bokföras senast påföljande arbetsdag. Med påföljande arbetsdag menas enligt BFNAR 2013:2 punkt 3.1 den första dagen efter den dag affärshändelsen inträffade som arbete utförs i verksamheten. Om det är mer än några dagar mellan den dag affärshändelsen inträffade och påföljande arbetsdag ska kontanta in- och utbetalningar enligt BFNAR 2013:2 punkt 3.2 bokföras senast dagen efter den dag affärshändelsen inträffade.

Kontanta inbetalningar debiteras konto 1910 Kassa och kontanta utbetalningar krediteras kontot. Även ägarens egna kontanta in- och utbetalningar via företagets kassa bokförs på konto 1910 och motbokas ägarens privata konto, privata insättningar respektive privata uttag.

Även för företag som inte har kontantförsäljning kan det i undantagsfall vara praktiskt med en s.k. handkassa i form av en fixerad utgiftskassa. I denna fixkassa läggs t.ex. 5 000 kr vilket debiteras konto 1910 Kassa. Kassans kontanter ska sedan tillsammans med ännu icke bokförda utgiftskvitton alltid uppgå till 5 000 kr, något som framför allt underlättar kontinuerlig avstämning och internkontroll. När dessa utgiftskvitton bokförs krediteras konto 1910 Kassa och kassan får påfyllning så att den åter uppgår till 5 000 kr, dvs. konto 1910 debiteras.

När anställda får kontanter från handkassan, eller lånar från den, för att göra inköp för företagets räkning och därefter lämnar en redovisning för dessa inköp, används i stället för konto 1910 Kassa konto 1612 Kassaförskott. Anledningen till denna kontoändring är att utlämnade kontanter utgör en fordran på den anställde tills denne redovisat gjorda inköp, löneförskott.

Bokslut

Avstämningar av kontantkassan görs löpande under räkenskapsåret och dagligen för företag som har kontantförsäljning. Per balansdagen ingår kontanter liksom bankmedel i posten/rubriken Kassa och bank i balansräkningen.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...