Vid kontantförsäljning av varor, produkter eller tjänster ”över disk” erhålles betalningen i samband med försäljningstillfället. Registrering av kontantförsäljningen sker vanligtvis i ett certifierat kassaregister. Kontantförsäljning intäktsredovisas på ett lämpligt konto i kontoklass 3 och ingår i posten Nettoomsättning i resultaträkningen.

Löpande bokföring

Enligt 5 kap. 2 § BFL ska kontanta in- och utbetalningar bokföras senast påföljande arbetsdag. Med påföljande arbetsdag menas enligt BFNAR 2013:2 punkt 3.1 den första dagen efter den dag affärshändelsen inträffade som arbete utförs i verksamheten. Om det är mer än några dagar mellan den dag affärshändelsen inträffade och påföljande arbetsdag ska kontanta in- och utbetalningar enligt BFNAR 2013:2 punkt 3.2 bokföras senast dagen efter den dag affärshändelsen inträffade.

Enligt BFNAR 2013:2 punkt 3.12 utgör försäljning från myntautomater kontantförsäljning, men bokföring får senareläggas antingen till dagen efter automaten töms eller till dagen efter uppgift mottagits från företag som anlitats för att tömma automaten. Myntautomater ska alltid tömmas i anslutning till balansdagen.