Enligt 5 kap. 2 § BFL får företag vars årliga nettoomsättning normalt uppgår till högst 3 mkr tillämpa kontantmetoden, dvs. att vänta med att bokföra affärshändelser till dess betalning sker. Därmed bokförs inte kundfordringar/leverantörsskulder utan en intäkt/kostnad bokförs när betalning sker. Vid räkenskapsårets utgång ska dock samtliga då obetalda kundfordringar och leverantörsskulder bokföras. Även andra fordringar och skulder omfattas av kontantmetoden.

Ett företag som med stöd av BFL tillämpar kontantmetoden får enligt BFNAR 2013:2:

  • punkt 2.6 vid omräkning av affärshändelser i en annan valuta än redovisningsvalutan använda kursen till vilken betalning sker.

  • punkt 3.15 senarelägga bokföringen i enlighet med punkterna 3.6-3.13. Vid bedömningen av när affärshändelsen enligt punkterna 3.6-3.8 senast ska vara bokförd ska tiden räknas från betalningstillfället.