Enligt 25 kap. 13 § ABL ska styrelsen i ett aktiebolag genast upprätta och låta bolagets revisor (om sådan finns) granska en kontrollbalansräkning:

  1. när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital beräknat enligt 25 kap. 14 § ABL understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, eller

  2. när det vid verkställighet enligt 4 kap. utsökningsbalken har visat sig att bolaget saknar tillgångar till full betalning av utmätningsfordringen.

En kontrollbalansräkning ska enligt 25 kap. 14 § ABL upprättas enligt tillämplig lag om årsredovisning (vilket för de allra flesta aktiebolag är ÅRL). Vid beräkning av det egna kapitalets storlek får följande justeringar göras av de värderingar som företaget redan tillämpar och som återspeglas i den löpande bokföringen som ligger till grund för kontrollbalansräkningen:

  1. Tillgångar får tas upp till ett högre värde och avsättningar och skulder till ett lägre värde än i den ordinarie redovisningen, om de värderingsprinciper som används vid upprättande av kontrollbalansräkningen är förenliga med god redovisningssed. Redovisade pensionsåtaganden i enlighet med lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (tryggandelagen) under rubriken Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser får dock inte tas upp till lägre belopp än som är tillåtet enligt tryggandelagen.

  2. Tillgångar får redovisas till nettoförsäljningsvärdet.

  3. Skulder på grund av statligt stöd för vilket återbetalningsskyldigheten är beroende av bolagets ekonomiska ställning behöver inte redovisas, om stödet, i händelse av konkurs eller likvidation, ska betalas tillbaka först sedan övriga skulder har betalats.

  4. Obeskattade reserver ska delas upp på eget kapital och uppskjuten skatteskuld.

För mer information, se FAR:s RedR 2 Kontrollbalansräkning.

K3-regler

Har företaget upprättat en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 § ABL, eller är skyldigt att upprätta en sådan, ska detta enligt punkt 3.11 framgå av förvaltningsberättelsen.

K2-regler

I ett aktiebolag avses med sådana händelser av väsentlig betydelse för bolaget som har inträffat under räkenskapsåret enligt 6 kap. 1 § ÅRL även den omständigheten att bolaget har upprättat kontrollbalansräkning eller är skyldigt att göra det, se punkt 5.7. Detsamma gäller händelser efter räkenskapsårets slut, se punkt 18.22.

Se uppslagsordet Kontrollbalansräkning i Rätt Bolagsrätt.