Olika kontroll- och provningsanstalters avgifter i samband med kontroller, besiktning, provtagning och tester samt myndigheters stämpelavgifter kan bokföras på ett särskilt konto för kontroll-, provnings- och stämpelavgifter eller bokföras tillsammans med de utgifter som ärendet avser, t.ex. patent. Företagets utgifter i samband med certifiering kan redovisas på samma sätt som andra kontroll-, provnings- och stämpelavgifter. Utgifter förlagfart inkluderas däremot till fastighetens anskaffningsvärde eftersom det är en direkt hänförlig utgift till förvärvet. Kontrollavgifter i samband med myndigheters kontroll över företagets tillämpning av gällande regler för t.ex. alkoholutskänkning, livsmedelshantering, hantering av miljöfarligt avfall etc. redovisas i stället som tillstånds- och tillsynsavgifter.

Löpande bokföring

Erlagda utgifter debiteras konto 6940 Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter, alternativt konto 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla. Avgifter för certifiering kan i stället debiteras konto 6941 Certifieringskostnader.

Bokslut

I den kostnadsslagsindelade resultaträkningen redovisas kontroll-, provnings- och stämpelavgifter i posten Övriga externa kostnader. I den funktionsindelade resultaträkning hänförs kostnaderna till relevant funktion.

Utgifter för olika kontroll- och provningsanstalters avgifter inklusive certifiering aktiveras normalt inte eftersom utgifterna inte uppfyller kraven på att vara en tillgång.