Innehåll

Aktiebolag som behöver låna pengar kan ge ut konvertibler, dvs. konvertibla skuldebrev, ibland i form av ett konvertibelt förlagslån. Dessa konvertibler utgör en speciell form av obligationer eftersom konvertiblerna efter en viss tid kan bytas ut - konverteras - mot aktier i det aktiebolag som ger ut skuldebreven, finansiella instrument. Utbytet mot aktier sker normalt till en i förväg bestämd konverteringskurs. En konverteringskurs som t.ex. bestäms till 100 kr innebär att för att få byta till sig en aktie måste man lämna ifrån sig konvertibler motsvarande 100 kr i värde.

Ett konvertibelt lån består normalt således av två delar: ett lån och en konverteringsrätt till aktier, och utgör enligt K3 ett exempel på ett sammansatt finansiellt instrument, se punkt 11.61.

De konvertibla skuldebreven gäller, precis som andra låneavtal, under en viss bestämd tid. Under tiden fram till utbytet eller inlösen löper konvertiblerna med en fastställd ränta. Räntan anges till en viss procent på skuldebrevets nominella värde. Om denna ränta är lägre än marknadsräntan innebär det att konverteringsrätten (optionen) representerar ett visst värde.

Aktiekapitalet kan enligt ABL ökas genom fondemission eller genom tillskott i form av nyemission samt emission av teckningsoptioner och konvertibler, aktiekapital.

För innehavaren av konvertiblerna finns ofta ingen skyldighet att konvertera. Denne kan i stället välja att behålla konvertiblerna tills löptiden gått ut och då lösa in dem till deras nominella värde. Det förekommer dock även konvertibla lån med obligatorisk konvertering.

Konvertibla skuldebrev kan noteras på Nasdaq OMX. Även anställda erbjuds ibland att köpa konvertibler på gynnsamma villkor, s.k. personalkonvertibler (personaloptioner). Dessa är sällan börsnoterade.

Löpande bokföring

Utgivaren/säljaren av konvertiblerna krediterar normalt konto 2320 Konvertibla lån och liknande med skuldebrevets nominella belopp om konverteringsrätten inte åsatts något värde. Om konverteringsrätten har ett värde redovisas detta normalt som fritt eget kapital medan nettobeloppet redovisas som lån på konto 2320. Om köparna senare byter ut konvertiblerna mot nya aktier debiteras konto 2320 med det nominella beloppet och krediteras konto 2081 Aktiekapital. Eventuellt överskjutande belopp krediteras konto 2097 Fri överkursfond.

Innehavaren/köparen av konvertiblerna debiterar ett konto i kontogrupp 13, t.ex. konto 1351 Andelar i börsnoterade bolag med anskaffningsvärdet (inköpspris, kurtage och andra direkt hänförbara avgifter) om placeringen är långfristig, annars debiteras ett konto i kontogrupp 18, t.ex. konto 1830 Konvertibla skuldebrev. Även senare belopp i samband med konvertering ökar anskaffningsvärdet på tidigare använt konto. Vid försäljning av konvertiblerna gäller samma regler som för andra aktier, aktier/andelar - försäljning.

Bokslut

Om konvertibellånet löper med ränta ska normalt periodisering göras i bokslutet/årsredovisningen, räntekostnader respektive ränteintäkter.

K3-regler

Innehavaren

Innehav i ett sammansatt finansiellt instrument ska enligt punkt 11.62 värderas och redovisas antingen utan uppdelning i komponenter eller uppdelat i komponenter, där den komponent som utgörs av fordran eller skuld värderas och redovisas separat. Företagets samtliga sammansatta finansiella instrument ska redovisas på samma sätt.

Redovisas ett sammansatt finansiellt instrument utan uppdelning i komponenter, ska enligt punkt 11.63, hela instrumentet redovisas till anskaffningsvärdet efter avdrag för eventuell nedskrivning, om det är en anläggningstillgång, eller enligt lägsta värdets princip, om det är en omsättningstillgång. Räntor och erhållna utdelningar ska redovisas i resultaträkningen.

Redovisas ett sammansatt finansiellt instrument med uppdelning i komponenter ska, enligt punkt 11.64, den ena komponenten utgöras av den fordran som instrumentet består av. Vid det första redovisningstillfället ska anskaffningsvärdet fördelas på de två komponenterna. Värdet på fordringskomponenten ska fastställas till det verkliga värdet av en liknande fordran eller skuld utan derivatkomponent. Efter det första redovisningstillfället ska fordringskomponenten, eller skuldkomponenten, redovisas till upplupet anskaffningsvärde efter avdrag för eventuell nedskrivning. Den andra komponenten, dvs. derivatinstrumentet, ska redovisas enligt lägsta värdets princip, om värdet är positivt eller enligt punkt 11.21 om värdet är negativt.

Utgivaren

Vid emission av konvertibla skuldinstrument eller liknande sammansatta finansiella instrument som består av både en skuldkomponent och en egetkapitalkomponent ska enligt punkt 22.9 likviden fördelas mellan skuldkomponenten och egetkapitalkomponenten. Skuldbeloppet ska fastställas till det verkliga värdet för en liknande skuld som saknar rätt till konvertering eller har en liknande egetkapitalkomponent. Fördelningen får inte ändras senare räkenskapsår. Direkta utgifter i samband med emissionen ska fördelas mellan skuldkomponenten och egetkapitalkomponenten utifrån de relativa verkliga värdena på respektive komponent.

I de finansiella rapporter som upprättas efter det år då ett konvertibelt skuldinstrument eller ett liknande sammansatt finansiellt instrument emitterades ska, enligt punkt 22.10, varje skillnad mellan skuldkomponenten och det belopp som ska betalas på förfallodagen redovisas systematiskt som en tillkommande räntekostnad genom tillämpning av effektivräntemetoden (se kapitel 11).

K1-regler

Enskilda näringsidkare kan i princip endast inneha finansiella tillgångar i form av kassa och bankmedel i näringsverksamheten. Om en enskild näringsidkare förvärvar andra finansiella tillgångar, t.ex. aktier, utgör detta privata tillgångar och därmed en del av dennes privata förmögenhet. Om den enskilde näringsidkaren använder näringsverksamhetens medel för att finansiera ett sådant köp utgör detta ett privatuttag, privata uttag.

Enligt K1 för ideella föreningar och registrerade trossamfund punkt 6.63 ska en finansiell placering redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde på balansdagen. Verkligt värde är detsamma som försäljningsvärdet.

Upplysningar

Större företag med utelöpande konvertibellån ska enligt 5 kap. 33 § ÅRL för varje lån lämna upplysning om utestående lånebelopp samt tid och villkor för utbyte.

Se även uppslagsordet Konvertibel i Rätt Bolagsrätt.