Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Korttidsarbete

Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Detta stöd har inte funnits tidigare och vi arbetar skyndsamt med att få alla förutsättningar på plats.

Stödet kan sökas från och med 7 april, men tillämpas redan från 16 mars. Korttidsstödet har sedan förlängts under 2021. Nedanstående gäller dock inte bestämmelser för denna förlängning till 2021 eftersom regeringen när denna bok trycktes, inte hade lämnat detaljerade information om villkor för stödet.

Kostnaderna för nedgång i lön och arbetstid fördelas enligt följande (med ett lönetak på 44 000 kronor per månaden):

Nivå

Minskad arbetstid

Minskad lön

Arbetsgivare

Stat

Minskad kostnad arbetsgivare

1

20 %

4 %

1 %

15 %

-19 %

2

40 %

6 %

4 %

30 %

-36 %

3

60 %

7,5 %

7,5 %

45 %

-53 %

Företag som kan visa på tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter att klara de utmaningar som till exempel kommer i kölvattnet av covid-19. Svårigheterna ska alltså vara orsakade av ett förhållande utom arbetsgivarens kontroll och specifikt drabba företagets verksamhet.

Alla arbetsgivare, med undantag för vissa offentliga aktörer, kan få stöd vid korttidsarbete om kraven för stödet är uppfyllda.

Ett grundkrav för att kunna söka stöd för korttidsarbete är att arbetsgivare vid datumet för ansökan inte är på obestånd, är skyldig att upprätta kontrollbalansräkning eller är föremål för företagsrekonstruktion. Med obestånd avses att företaget saknar förmåga att betala sina skulder och att denna förmåga inte endast är tillfällig. Kontrollbalansräkning ska upprättas när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Tillväxtverket tar enligt sin hemsida hänsyn till koncernbidrag vid prövning av ansökan om stöd. Bedömningen ska göras för varje enskild arbetsgivare (stödmottagare). Stödmottagaren är skyldig att visa att rätt till stöd föreligger. Tillväxtverkets principiella bedömning är att arbetsgivare inte ska lämna koncernbidrag avseende det räkenskapsår under vilket företaget får stöd. Koncernbidrag avseende räkenskapsåret 2019 påverkar inte möjligheten att få stöd. Detsamma gäller för bolag med brutna räkenskapsår som avslutas före den 16 mars 2020.

Tillväxtverket tar enligt sin hemsida hänsyn till aktieutdelning vid prövning av ansökan om stöd. Bedömningen ska göras för varje enskild arbetsgivare (stödmottagare). Stödmottagaren är skyldig att visa att rätt till stöd föreligger. Tillväxtverkets principiella bedömning är att arbetsgivare inte ska genomföra aktieutdelningar under någon del av det räkenskapsår under vilket företaget får stöd, med undantag för aktieutdelningar som skett före den 16 mars 2020. Aktieutdelningar som skett fram till den 16 mars 2020 påverkar inte rätten till stöd. En aktieutdelning anses genomförd vid tidpunkten för utbetalning. I vissa fall kan det bakomliggande stämmobeslutet om utdelning påverka rätten till stöd. Exempelvis kan ett företag inte anses ha allvarliga ekonomiska svårigheter om bolagsstämman fattar beslut om aktieutdelning under en period när bolaget får stöd för korttidsarbete, även om den faktiska utdelningen planeras till en senare tidpunkt.

BFN beslutade den 11 december att skicka ut en remiss om göra en ändring i det så kallade corona-allmännarådet (K3, K2 och K Årsbokslut). Genom förslaget blir det möjligt att redovisa ett coronarelaterat stöd som intäkt det räkenskapsår som stödet hänför sig till, även om det först efter balansdagen men innan årsbokslutet, årsredovisningen eller koncernredovisningen avges finns ett beslut om att bevilja stödet och detta beslut kan läggas till grund för utbetalning eller tillgodoförande. Detta gäller dock inte om stödet är förenat med villkor som företaget bedömer att det inte kan uppfylla.

Remisstiden gick ut den 11 januari 2021. Ändringen trädde i kraft kort därefter. Om stödet avser effekter av corona ska corona-allmännarådet läsas först för att företag ska kunna bedöma om man ska tillämpa de lättnadsregler som anges där. Om inte lättnadsregeln är tillämplig beaktas nedanstående skrivning.

K3-regler

Enligt punkt 24.3 ska ett offentligt bidrag som inte är förenat med framtida prestation intäktsredovisas som intäkt när villkoren för att få bidraget är uppfyllt. Det innebär enligt FAR att bidrag kan intäktsredovisning från och med ansökningsmånaden. Bidrag som avser månader före ansökningsmånaden intäktsredovisas därmed under ansökningsmånaden. Därefter intäktsredovisas bidraget i samma månad som lönekostnaderna som bidraget ska täcka.

Om företaget är osäker på om bidraget kommer att erhållas kan den första redovisningen behöva förskjutas till besluts-/utbetalningsmånaden.

Se även artikeln Expertfrågan - Redovisning och corona i Balans nr 6 2020.

Upplysningar

Ett större företag ska enligt punkt 24.7 lämna upplysningar om

a) karaktären på och omfattningen av offentliga bidrag som har redovisats i balansräkningen och resultaträkningen,b) villkor som inte uppfyllts avseende offentliga bidrag som har redovisats som skuld, samt

 1. eventualförpliktelser och eventualtillgångar som är förknippade med offentliga bidrag.

K2-regler

Enligt punkt 6.27 ska bidraget ska redovisas senast på balansdagen upp företaget uppfyller villkoren för att ta emot bidraget. Det innebär samma redovisning som enligt K3-regler ovan.

För mer information, se Tillväxtverkets hemsida:

https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidsarbete.html samt på www.regeringen.se under rubriken För företagare med anledning av covid-19.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...