En kostnad är enligt K3 punkt 2.17 en minskning av ekonomiska fördelar under ett räkenskapsår till följd av utbetalningar eller en minskning av tillgångars värde eller en ökning av skulders värde som medför en minskning av eget kapital. Överföringar till ägare som minskar eget kapital är inte en kostnad.

K2-regler

Ett företag ska redovisa en utgift som kostnad om inte en tillgång ska redovisas, se punkt 7.4, och endast den del av utgiften som enligt punkterna 7.5-7.8 (se nedan) hör till det räkenskapsår för vilket årsredovisningen upprättas är en kostnad det räkenskapsåret.

En utgift som kan hänföras till en specifik inkomst ska redovisas som kostnad samma räkenskapsår som företaget redovisar inkomsten som intäkt, se punkt 7.5.

En utgift som inte kan hänföras till en specifik inkomst ska enligt punkt 7.6 redovisas som kostnad det räkenskapsår eller de räkenskapsår företaget tagit emot den förbrukningsvara, tjänst eller övriga prestation som utgiften avser, om inte något annat följer av punkt 7.7, 7.8 eller 7.10 (se nedan).

En utgift för en tjänst eller annan prestation som utförs eller på annat sätt tillhandahålls efter det räkenskapsår den avser ska enligt punkt 7.7 redovisas som kostnad det räkenskapsår tjänsten eller prestationen avser.

En utgift som inte kan hänföras till någon vara eller annan prestation ska redovisas som kostnad direkt enligt punkt 7.8.

Återkommer varje räkenskapsår samma slag av utgift, som inte är personalutgift, får utgiften enligt punkt 7.9 redovisas som kostnad det räkenskapsår företaget normalt erhåller faktura eller gör en utbetalning enligt avtal eller liknande handling om

  1. utgiften kan antas variera högst 20 procent mellan åren, och

  2. varje räkenskapsår belastas med en årskostnad (gäller dock inte det första året som denna regel tillämpas på en utgift).