De beräknade utgifterna för bostadsrätten som ingår i ett förhandsavtal ska enligt 5 kap. 3 § BRL grundas på en kostnadskalkyl. Kostnadskalkylen ska enligt 8 § bostadsrättsförordningen (1991:630) innehålla följande information

  1. Bostadsrättsföreningens företagsnamn och organisationsnummer

  2. Övriga uppgifter som ska framgå av en ekonomisk plan (se 1 § bostadsrättsförordningen (1991:630))

  3. Ekonomisk prognos, se ekonomisk plan

  4. Känslighetsanalys, ekonomisk plan

Boverket ger ut allmänna råd om utformning av kostnadskalkyler.

Kostnadskalkylen ska vara försedd med ett intyg av två intygsgivare (se 3 kap. 3 § BRL). Av intyget ska det framgå

  1. att de i kalkylen lämnade uppgifterna är riktiga och stämmer överens med tillgängliga handlingar, och

  2. att gjorda beräkningar är vederhäftiga och att kalkylen framstår som hållbar.

I intyget ska intygsgivarna också ange de huvudsakliga omständigheter som ligger till grund för deras bedömning och vilka handlingar som har varit tillgängliga för dem. Styrelsen ska hålla kostnadskalkylen och intyget tillgängliga för förhandstecknaren innan förhandsavtalet ingås.