Kreditavgifter i samband med check-, giro- eller byggnadskrediter behandlas i företagets bokföring som räntekostnader. Även aviseringsavgifter behandlas som kreditavgifter och bokförs som räntekostnader. Kreditavgiften utgår i viss procent av det beviljade kreditbeloppet (limiten) och uttas från kontot i förskott. Kreditavgiften kallas även för kontraktsränta eller limitränta.

Löpande bokföring

Kreditavgiften kan debiteras gruppkontot 8400 Räntekostnader eller på något lämpligt underkonto i kontogrupp 84.

Bokslut

Eftersom kreditavgiften uttas från kontot i förskott kan bokslutet den del av avgiften som avser perioden efter balansdagen redovisas som en interimsfordran. Den avgiftsdel som belöper på det kommande räkenskapsåret krediteras använt konto, t.ex. konto 8400 Räntekostnader och debiteras konto 1740 Förutbetalda ränteutgifter. Periodisering behövs dock inte om kreditavgiften uppgår till mindre belopp. Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring sker genom att samma konton bokförs omvänt om den faktiska kostnaden bokförts på detta konto. Den faktiska kostnaden kan också bokföras direkt mot interimskontot. Om det är en återkommande periodisering kan det i stället vara lämpligt att låta posten ligga kvar under året och i bokslutsarbetet justera med årets förändring.