Vid kreditförsäljning av varor och tjänster skriver företaget ut en faktura och skickar till köparen/kunden. Om det föreligger något fel - t.ex. på priset, antalet eller kvaliteten - gör kunden en reklamation. Som en bekräftelse på att reklamationen accepterats, skriver företaget ut en kreditfaktura (kreditnota) och skickar till kunden. Kreditfakturan utgör ett slags minusfaktura och fungerar som ett tillgodokvitto. Vid betalningen ska kunden inbetala mellanskillnaden mellan fakturabeloppet och kreditfakturabeloppet, faktura, försäljning.

Bokföringsskyldigheten för en kreditfaktura infaller när den utfärdas.

Bokslut

I bokslutet får kreditfakturor avseende försäljning kvittas mot andra fakturafordringar på samma kund i förteckningen över per balansdagen obetalda kundfordringar. Om det inte finns några kvittningsbara fakturafordringar betraktas kreditfakturan som en kortfristig skuld som t.ex. kan krediteras konto 2899 Övriga kortfristiga skulder.