K4-regler

Enligt IFRS 7 Bilaga A definieras kreditrisk som risken för att en part i ett finansiellt instrument inte kan fullgöra en skyldighet och därigenom förorsaka motparten en finansiell förlust. Detta utvecklas vidare i IFRS 9.