Enligt 17 kap. 3 § IL definieras en lagertillgång som en ”tillgång som är avsedd för omsättning eller förbrukning”.

I ÅRL används i stället begreppet omsättningstillgång. Enligt 4 kap. 1 § ÅRL avses med omsättningstillgångar ”andra tillgångar än anläggningstillgångar”.

En enskild näringsidkare som tillämpar K1 behöver enligt punkt 6.47 inte ta upp något värde på lagret om det sammanlagda värdet uppgår till högst 5 000 kr. Ett sådant lager får kostnadsföras direkt. Detsamma gäller enligt K1 för ideella föreningar och registrerade trossamfund, se punkt 6.40.

Se uppslagsordet Lagertillgångar i Rätt Skatt.