Lånefordringar och kundfordringar är ett samlingsbegrepp för finansiella tillgångar som har fastställda eller fastställbara betalningar men som inte är derivatinstrument (K3 punkt 12.8).