K3-regler

Ett företag ska enligt punkt 4.7 klassificera skulder som långfristiga eller kortfristiga och redovisa dem under egna rubriker. En skuld ska klassificeras som kortfristig när

  1. företaget avser att reglera skulden under företagets normala verksamhetscykel,

  2. företaget primärt innehar skulden för handelsändamål,

  3. skulden ska betalas inom tolv månader efter balansdagen, eller

  4. företaget inte har en ovillkorad rätt att senarelägga skuldens reglering i minst tolv månader efter balansdagen.

När företagets normala verksamhetscykel inte är tydligt identifierbar ska den anses uppgå till tolv månader.

Om skulden inte är kortfristig så är den långfristig.

K2-regler

En skuld som ska betalas inom 12 månader efter balansdagen är en kortfristig skuld, se punkt 17.5. Andra skulder är långfristiga.

En checkräkningskredit som ska betalas inom 12 månader efter balansdagen ska normalt redovisas som långfristig skuld om det är troligt att krediten förnyas och kommer att utnyttjas efter förfallodagen.