Ett alternativ till att köpa en personbil för ett företag är att leasa/hyra, leasing/leasingavtal. För redovisning enligt K3, K2 och K Årsbokslut, se leasing/leasingavtal.

Löpande bokföring

Den erlagda leasing-/hyresavgiften debiteras konto 5615 Leasing av personbilar (BAS 2024) eller på ett konto i kontoklass 4 om kostnaden är en direkt kostnad.

Korttidshyra av personbil, t.ex. i samband med reparation av ordinarie bil, kan debiteras konto 5619 Övriga personbilskostnader. Alternativt kan konto 5820 Hyrbilskostnader debiteras, resekostnader.

När en leasingbil återlämnas till leasingfirman erhålles ibland en kreditfaktura/återbetalning beroende på att bilen har ett högre restvärde vid leasingperiodens utgång än då leasingavtalet upprättades. Detta har medfört att de leasingavgifter som betalats under leasingperioden varit för höga och därför sker en återbetalning/kreditfakturering vid periodens slut. Denna återbetalning/kreditfaktura krediteras tidigare använt leasingavgiftskonto för de leasingavgifter som betalats innevarande år och ett konto för övriga rörelseintäkter i kontogrupp 39 (BAS 2024).

Bokslut

För en personbil som leasas enligt ett operationellt leasingavtal betalas normalt leasing-/hyresavgiften i förskott. Vid bokslutet ska den del av avgiften som avser perioden efter balansdagen redovisas som en interimsfordran. Den avgiftsdel som belöper på det kommande räkenskapsåret krediteras vid personbilsleasing konto 5615 Leasing av personbilar och debiteras konto 1720 Förutbetalda leasingavgifter - alternativt konto 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt om den faktiska kostnaden bokförts på detta konto. Den faktiska kostnaden kan också bokföras direkt mot interimskontot. Om det är en återkommande periodisering kan det i stället vara lämpligt att låta posten ligga kvar under året och i bokslutsarbetet justera med årets förändring.

Se även uppslagsordet Leasing i Rätt Skatt.