Innehåll

Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Likvidation

 

Avveckling av en juridisk person (aktiebolag, ekonomisk förening) slutar med likvidation, dvs. företaget upphör och avregistreras. Likvidationen kan ske frivilligt som ett resultat av bolags-/föreningsstämmans beslut att lägga ner verksamheten, eller framtvingad genom myndighets beslut, s.k. tvångslikvidation.

Likvidation innebär en total avveckling av företaget sedan tillgångarna realiserats och skulderna betalats. Räcker inte tillgångarna till full betalning av skulderna är konkurs det vanligaste resultatet. Ett aktiebolag som inte bedriver någon näringsverksamhet behöver inte likvideras utan kan vara vilande - men är dock fortfarande bokförings- och deklarationsskyldigt. Även enskilda firmor och handelsbolag ägda av fysiska personer kan avvecklas och upphöra men inte likvideras då de betalningsansvariga är fysiska personer vilka kan krävas på betalning även efter att en eventuell konkurs avslutats.

I ett aktiebolag kan tvångslikvidation bli aktuellt på grund av kapitalbrist. Styrelsen ska enligt 25 kap. 13 § ABL genast upprätta och låta bolagets revisorer, om sådana finns, granska en kontrollbalansräkning när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger halva aktiekapitalet, eller när det vid utsökning visat sig att bolaget saknar utmätningsbara tillgångar.

Bolaget har dock åtta månader på sig att försöka öka det egna kapitalet till det registrerade aktiekapitalet innan likvidationen måste genomföras. Reglerna om tvångslikvidation ska enligt regeringen ses över. I en ekonomisk förening är tvångslikvidation aktuell om antalet föreningsmedlemmar blivit mindre än tre.

Sedan beslut om frivillig likvidation respektive tvångslikvidation fattats utser Bolagsverket respektive tingsrätten en eller flera likvidatorer vilka träder i styrelsens och vd:s ställe och genomför likvidationen. För varje räkenskapsår ska en årsredovisning lämnas. Bolaget/föreningen anses upplöst och avregistrering sker när likvidatorerna lagt fram sin slutredovisning. Förutom redovisningshandlingar för likvidationstiden ska likvidatorerna även lämna en redogörelse för hur återstoden av tillgångarna ska utskiftas och utbetalas.

Numera kan ett privat aktiebolag vara ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning enligt bestämmelserna i kapitel 32 i ABL. Syftet med den här sortens aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning är att säkerställa att bolagets vinst huvudsakligen stannar kvar i företaget och inte delas ut. Företagsnamnet ska följas av beteckningen svb. Upplysning ska enligt 2 kap. 5 § ÅRL tredje stycket lämnas om att företaget är i likvidation.

Enligt 32 kap. 13 § ABL kan allmän domstol besluta om att ett sådant bolag ska gå i likvidation om bolaget överträtt bestämmelserna i 32 kap. 5 och 8 §§ ABL avseende vinstöverföring. Se mer i 32 kap. ABL.

Se uppslagsordet Likvidation i Rätt Bolagsrätt och Rätt Skatt.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%