Arbetsgivare som t.ex. nyanställer arbetshandikappade eller långtidsarbetslösa äldre personer kan få statligt lönebidrag. I bidraget ingår även ersättning för arbetsgivaravgifter.

Löpande bokföring

Lönebidrag ska i den kostnadsslagsredovisade resultaträkningen (vilket också framgår av K2 nedan) redovisas som en övrig rörelseintäkt och konteras därmed ofta på konto 3988 Erhållna bidrag och ersättningar för personal. I den funktionsindelade resultaträkningen redovisas lönebidrag ofta som en minskning av företagets utgifter för löner/arbetsgivaravgifter genom att konto 3988 (eller ett motsvarande konto) hänförs till den funktion som den anställde tillhör i stället för till Övriga rörelseintäkter.

K3-regler

Företag som tillämpar K3 ska tillämpa kapitel 24 Offentliga bidrag.

Ett offentligt bidrag som inte är förenat med krav på framtida prestation ska enligt punkt 24.3 redovisas som intäkt när villkoren för att få bidraget uppfyllts.

Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida prestation ska enligt punkt 24.4 redovisas som intäkt när prestationen utförs. Har bidraget tagits emot innan villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts, ska bidraget redovisas som skuld.

Ett offentligt bidrag ska enligt punkt 24.6 värderas till det verkliga värdet av den tillgång som företaget har fått eller kommer att få.

Upplysningar

Ett större företag ska enligt punkt 24.7 lämna upplysningar om

  1. karaktären på och omfattningen av offentliga bidrag som har redovisats i balansräkningen och resultaträkningen,

  2. villkor som inte uppfyllts avseende offentliga bidrag som har redovisats som skuld, samt

  3. eventualförpliktelser och eventualtillgångar som är förknippade med offentliga bidrag.

K2-regler

Enligt punkt 6.29 ska ett offentligt stöd som avser att täcka kostnader redovisas som intäkt samma räkenskapsår som det år kostnaderna avser. Enligt punkt 6.30 ska offentliga stöd som avser täcka rörelsekostnader redovisas i posten Övriga rörelseintäkter.

K4-regler

Företag som upprättar koncernredovisning enligt IFRS ska tillämpa IAS 20 Redovisning av statliga bidrag och upplysningar om statligt stöd och SIC 10 Statligt stöd - inget uttryckligt samband med företagets löpande verksamhet. Moderföretaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Se uppslagsordet Lönebidrag i Rätt Lön.

Se även

Bidrag