Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Lönebidrag

Arbetsgivare som t.ex. nyanställer arbetshandikappade eller långtidsarbetslösa äldre personer kan få statligt lönebidrag. I bidraget ingår även ersättning för arbetsgivaravgifter.

Löpande bokföring

Lönebidrag ska i den kostnadsslagsredovisade resultaträkningen (vilket också framgår av K2 nedan) redovisas som en övrig rörelseintäkt och konteras därmed ofta på konto 3988 Erhållna bidrag och ersättningar för personal. I den funktionsindelade resultaträkningen redovisas lönebidrag ofta som en minskning av företagets utgifter för löner/arbetsgivaravgifter genom att konto 3988 (eller ett motsvarande konto) hänförs till den funktion som den anställde tillhör i stället för till Övriga rörelseintäkter.

K3-regler

Företag som tillämpar K3 ska tillämpa kapitel 24 Offentliga bidrag.

Ett offentligt bidrag som inte är förenat med krav på framtida prestation ska enligt punkt 24.3 redovisas som intäkt när villkoren för att få bidraget uppfyllts.

Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida prestation ska enligt punkt 24.4 redovisas som intäkt när prestationen utförs. Har bidraget tagits emot innan villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts, ska bidraget redovisas som skuld.

Ett offentligt bidrag ska enligt punkt 24.6 värderas till det verkliga värdet av den tillgång som företaget har fått eller kommer att få.

Upplysningar

Ett större företag ska enligt punkt 24.7 lämna upplysningar om

  1. karaktären på och omfattningen av offentliga bidrag som har redovisats i balansräkningen och resultaträkningen,

  2. villkor som inte uppfyllts avseende offentliga bidrag som har redovisats som skuld, samt

  3. eventualförpliktelser och eventualtillgångar som är förknippade med offentliga bidrag.

K2-regler

Enligt punkt 6.29 ska ”ett offentligt stöd som avser att täcka kostnader redovisas som intäkt samma räkenskapsår som det år kostnaderna avser”. Enligt punkt 6.30 ska ”offentliga stöd som avser täcka rörelsekostnader redovisas i posten Övriga rörelseintäkter.

K4-regler

Företag som upprättar koncernredovisning enligt IFRS ska tillämpa IAS 20 Redovisning av statliga bidrag och upplysningar om statligt stöd och SIC 10 Statligt stöd - inget uttryckligt samband med företagets löpande verksamhet. Moderföretaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Se uppslagsordet Lönebidrag i Rätt Lön.

Se även

Bidrag

Upplysningar

Ett större företag ska enligt punkt 24.7 lämna upplysningar om

  1. karaktären på och omfattningen av offentliga bidrag som har redovisats i balansräkningen och resultaträkningen,

  2. villkor som inte uppfyllts avseende offentliga bidrag som har redovisats som skuld, samt

  3. eventualförpliktelser och eventualtillgångar som är förknippade med offentliga bidrag.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...