Om en anställd dömts att betala en skuld, t.ex. avseende skatt, underhåll eller böter, kan fordringsägaren begära utmätning i lön, s.k. löneutmätning.

Löneutmätning kan även ske under konkurs. Om en gäldenärs lön tas i anspråk under en konkurs ska löneutmätningen ske genom KFM:s försorg. Utmätning i lön kan göras dels för underhållsbidrag och dels för konkursboets räkning om förvaltaren begär det.

Löneutmätning innebär att arbetsgivaren åläggs att innehålla och inbetala visst belopp till KFM. Först måste arbetsgivaren från bruttolönen göra avdrag för preliminär skatt. Sedan görs avdrag för utmätning av lön för underhållsbidrag. Sist i företrädesordningen vid löneutmätning kommer alla övriga fordringar, med inbördes lika rätt. Mer information kan hämtas på KFM:s webbplatswww.kronofogden.se.

Löpande bokföring

Avdraget/innehållet utmätningsbelopp krediteras konto 2750 Utmätning i lön (BAS 2024). Vid inbetalningen av utmätningsbeloppet till KFM debiteras kontot.

Bokslut

Företaget redovisar som en övrig kortfristig skuld i bokslutet den skuld avseende innehållet utmätningsbelopp som per balansdagen ännu inte betalats in till KFM.