Vid försäljning av maskiner och inventarier, som redovisas som materiella anläggningstillgångar, ska en beräkning av eventuell realisationsvinst/realisationsförlust göras vid försäljningstillfället. Beräkningen görs genom att försäljningsintäkten minskas med redovisat värde. Realisationsvinster bokförs normalt på konto 3973 Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier medan realisationsförluster bokförs på konto 7973 Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier. Intäkt respektive kostnad redovisas därmed som övrig rörelseintäkt respektive övrig rörelsekostnad.

Löpande bokföring

Erhållet belopp debiteras det konto som tillgodoförs pengarna, t.ex. konto 1940 Bank. Eventuell utgående moms krediteras lämpligt utgående moms-konto. Tidigare använt konto, t.ex. konto 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar eller konto 1220 Inventarier och verktyg, krediteras med maskinens/inventariets anskaffningsvärde (maskiner och inventarier, inköp). Aktuellt värdeminskningskonto, t.ex. 1219 Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar eller konto 1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg, debiteras med maskinens/inventariets ackumulerade värdeminskningsavdrag, avskrivning.

Om försäljningsintäkten plus återförda värdeminskningsavdrag är större än anskaffningsvärdet för den sålda maskinen/sålda inventariet krediteras vinsten konto 3973 Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier krediteras. Om i stället försäljningsintäkten plus återförda värdeminskningsavdrag är mindre än anskaffningsvärdet debiteras konto 7973 Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier.

Bokslut

Angående avskrivningar i bokslutet, se materiell anläggningstillgång, avskrivning.

K3-regler

Se materiell anläggningstillgång, avyttring.

K2-regler

Denna post får inte slås ihop enligt uppställningsformen för balansräkning i punkt 4.7 utan ska redovisas i posterna Maskiner och andra tekniska anläggningar samt Inventarier, verktyg och installationer.

Se materiell anläggningstillgång, avyttring.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Se materiell anläggningstillgång, avyttring.