Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Maskiner och inventarier - inköp

 

Arbetsmaskiner, verkstadsmaskiner och större specialverktyg som används för tillverkning - även fast monterad tillverkningsutrustning - räknas till företagets anläggningstillgångar, under förutsättning att de inte omsätts i verksamheten. Utgiften för inköpet ska enligt ÅRL kostnadsföras genom årliga avskrivningar för värdeminskning.

Utgifter för maskiner och verktyg som klassificeras som förbrukningsinventarier kostnadsförs i redovisningen under inköpsåret. Detsamma gäller inköp av reservdelar/maskintillbehör som ska användas i samband med reparation och underhåll. Motordrivna maskiner med förarplats och försedda med registreringsskylt, som t.ex. vissa sopmaskiner, vägmaskiner, skogs- och jordbruksmaskiner, redovisas som transportmedel, bilar och andra transportmedel - inköp. Kontorsmaskiner som t.ex. datorer, skrivare, skrivmaskiner och kopieringsmaskiner bokförs däremot som inventarier, liksom maskiner som räknas till mark- och byggnadsinventarier.

För bestämning av anskaffningsvärde, se materiell anläggningstillgång, anskaffningsvärde.

För maskiner och inventarier utgörs avskrivningsunderlaget av anskaffningsvärdet enligt K2 och avskrivningsbart belopp enligt K3. Med avskrivningsbart belopp avses anskaffningsvärde minskat med restvärde. Enligt K2 får regeln med restvärde tillämpas och enligt K3 ska regeln med restvärde tillämpas. Dock avseende både K2 och K3 ska restvärdet vara betydande för att denna regel ska användas.

Löpande bokföring

Utgifter för inköp av maskiner och inventarier debiteras t.ex. konto 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar (BAS 2020) eller annat lämpligt konto i kontogrupp 12 beroende på vilken slags tillgång det gäller. Om den ingående momsen inte är avdragsgill läggs den till anskaffningsvärdet, ingående moms. Inköpet bokförs som huvudregel när fakturan ankommer till företaget.

Bokslut

Maskiner och inventarier ska i bokslutet värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Upplysningar

Särskilda upplysningar om förändringar av redovisat värde under året ska lämnas i årsredovisningen enligt 5 kap. 8 § ÅRL (samtliga företag) och 5 kap. 25 § ÅRL (större företag).

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%