Arbetsmaskiner, verkstadsmaskiner och större specialverktyg som används för tillverkning - även fast monterad tillverkningsutrustning - räknas till företagets anläggningstillgångar, under förutsättning att de ”stadigvarande ska brukas eller innehas i verksamheten” (se 4 kap. 1 § ÅRL).

Utgifter för maskiner och inventarier som klassificeras som förbrukningsinventarier kostnadsförs i redovisningen under inköpsåret.

Motordrivna maskiner med förarplats som t.ex. sopmaskiner, vägmaskiner, skogs- och jordbruksmaskiner, redovisas som transportmedel, bilar och andra transportmedel - inköp. Utrustning för kontor som t.ex. datorer, skrivare, möbler och kopieringsmaskiner bokförs däremot som inventarier, liksom maskiner som räknas till mark- och byggnadsinventarier.

För bestämning av anskaffningsvärde, se materiell anläggningstillgång, anskaffningsvärde.

Löpande bokföring

Utgifter för inköp av maskiner och inventarier debiteras t.ex. konto 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar (BAS 2024) eller annat lämpligt konto i kontogrupp 12 beroende på vilken slags tillgång det gäller. Om den ingående momsen inte är avdragsgill läggs den till anskaffningsvärdet, ingående moms. Inköpet bokförs normalt när fakturan ankommer till företaget.

Bokslut

Maskiner och inventarier ska i bokslutet värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

K2-regler

Maskiner och inventarier redovisas i posterna Maskiner och andra tekniska anläggningar respektive Inventarier, verktyg och installationer, se punkt 4.7.

Enligt punkt 4.6 gäller samma bestämmelser som enligt K2.

Upplysningar

Särskilda upplysningar om förändringar av redovisat värde under året ska lämnas i årsredovisningen enligt 5 kap. 8 § ÅRL (samtliga företag) och 5 kap. 25 § ÅRL (större företag).