En materiell anläggningstillgång är en fysisk tillgång enligt K3 punkt 17.2 som företaget innehar för

 • produktion eller distribution av varor eller tjänster,

 • uthyrning till andra,

 • administrativa ändamål, eller

 • långsiktigt investeringsändamål.

Materiella anläggningstillgångar delas i balansräkningen (ÅRL bilaga 1) upp i följande poster:

 1. Byggnader och mark

 2. Maskiner och andra tekniska anläggningar

 3. Inventarier, verktyg och installationer

 4. Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Löpande bokföring

Materiella anläggningstillgångar bokförs i kontogrupperna 11 Byggnader och mark och 12 Maskiner och inventarier.

Anskaffningsvärdet kan bokas på ett huvudkonto, exempelvis 1110 Byggnader, eller på ett underkonto, exempelvis 1111 Byggnader på egen mark. Om anskaffningen av tillgången tar längre tid kan konto 1180 Pågående nyanläggningar och förskott för byggnader och mark eller konto 1280 Pågående nyanläggningar och förskott för maskiner och inventarier användas. När tillgången är färdigställs flyttas det totala anskaffningsvärdet till ett konto som beskriver innehållet, exempelvis konto 1110 Byggnader, och tillgången börjar skrivas av.

K3-regler

Ett företag ska enligt punkt 17.3 redovisa en reservdel eller serviceutrustning som materiell anläggningstillgång om

 1. företaget avser att använda reservdelen eller serviceutrustningen under flera räkenskapsår, eller

 2. reservdelen eller serviceutrustningen endast kan användas tillsammans med en materiell anläggningstillgång.

Ett företag ska enligt punkt 17.21 inte längre redovisa en materiell anläggningstillgång eller en komponent av en materiell anläggningstillgång i balansräkningen

 1. vid utrangering eller avyttring, eller

 2. när inte några framtida ekonomiska fördelar väntas från användning,

Den vinst eller förlust som uppkommer när en materiell anläggningstillgång eller en komponent tas bort från balansräkningen är enligt punkt 17.22 skillnaden mellan vad som eventuellt erhålls, efter avdrag för direkta försäljningskostnader, och tillgångens redovisade värde.

I juridisk person får enligt punkt 17.24 utgifter för en materiell anläggningstillgång som är av mindre värde eller kan antas ha en ekonomisk livslängd på högst tre år redovisas som kostnad vid det första redovisningstillfället, om företaget gör motsvarande avdrag enligt IL och det kan antas att avdraget kommer att medges.

K2-regler

En anläggningstillgång som består av både immateriella och materiella delar ska enligt punkt 10.3 anses vara materiell om den materiella delen utgör 50 procent eller mer av det sammanlagda anskaffningsvärdet vid investeringstidpunkten.

En materiell anläggningstillgång får enligt punkt 10.5 redovisas som kostnad, om anskaffningsvärdet beräknat enligt punkterna 10.9, 10.12-13 understiger ett halvt prisbasbelopp med tillägg för mervärdesskatt som inte ska dras av eller återbetalas enligt ML.

En materiell anläggningstillgång får enligt punkt 10.6 redovisas som kostnad, om den kan antas ha en ekonomisk tillväxt på högst tre år.

Förbättringsutgifter på annans fastighet ska enligt punkt 10.7 redovisas som en materiell anläggningstillgång i posten Förbättringsutgifter på annans fastighet, om nyttjanderättshavaren bekostat utgifterna och övriga förutsättningar för aktivering är uppfyllda.

Värdet av en delpost i posten Materiella anläggningstillgångar, som enligt 4 kap. 12 § ÅRL får enligt punkt 10.8 tas upp till en bestämd mängd och ett fast värde, anses inte variera väsentligt om delpostens värde kan antas ligga i intervallet plus/minus 20 % av det redovisade värdet.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Enligt K ÅB kapitel 9 gäller samma bestämmelser som enligt K2 ovan.