En materiell anläggningstillgång avyttras normalt genom försäljning eller utrangering.

Löpande bokföring

Vinster vid avyttring redovisas normalt på konto 3970 Vinst vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar. Förluster redovisas normalt på konto 7970 Förlust vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar.

Bokslut

Vinster respektive förluster vid avyttring eller utrangering redovisas normalt i posterna Övriga rörelseintäkter respektive Övriga rörelsekostnader.

K3-regler

Ett företag ska inte längre enligt punkt 17.21 redovisa en materiell anläggningstillgång eller en komponent av en materiell anläggningstillgång i balansräkningen

  1. vid utrangering eller avyttring, eller

  2. när inte några framtida ekonomiska fördelar väntas från användning, utrangering eller avyttring av tillgången eller komponenten.

För att fastställa vid vilken tidpunkt en avyttrad tillgång eller komponent ska tas bort från balansräkningen ska punkt 23.8 tillämpas.

Den vinst eller förlust som uppkommer när en materiell anläggningstillgång eller en komponent tas bort från balansräkningen är enligt punkt 17.22 skillnaden mellan vad som eventuellt erhålls, efter avdrag för direkta försäljningskostnader, och tillgångens redovisade värde.

K2-regler

En tillgång ska inte längre redovisas i balansräkningen när de väsentliga risker och förmåner som är förknippade med ägandet har övergått, se punkt 9.4. I tabellen i punkt 9.3 finns ett antal exempel på när risker och förmåner övergång från säljare till köpare.

När ett företag beslutar att avyttra eller utrangera en materiell anläggningstillgång ska tillgången enligt punkt 9.6 inte omklassificeras.

Vid försäljning av materiella anläggningstillgångar övergår väsentliga risker och förmåner (se punkt 6.6) enligt följande (punkt 6.31 avseende realisationsvinst och punkt 7.12 avseende realisationsförlust):

Försäljning av

Väsentliga risker och förmåner övergår

fastighet

normalt vid tillträdet

övriga materiella anläggningstillgångar som hämtas av köparen

när tillgången hämtas

övriga materiella anläggningstill- gångar som transporteras till köparen på köparens risk

när tillgången överlämnas till fraktföretaget

övriga materiella anläggningstill- gångar som transporteras till köparen på säljarens risk

när fraktföretaget överlämnar tillgången till köparen

installation av en övrig materiell anläggningstillgång som utgör en väsentlig del av försäljningen

efter utförd installation

Vid försäljning av materiella anläggningstillgångar ska intäkten enligt punkterna 6.32 och 7.13 minskas med tillgångens redovisade värde. Avser försäljningen en fastighet ska intäkten även minskas med direkta försäljningskostnader.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

En tillgång ska inte längre redovisas i balansräkningen när de väsentliga risker och förmåner som är förknippade med ägandet har övergått, se punkt 8.4. I tabellen i punkt 8.3 finns ett antal exempel på när risker och förmåner övergång från säljare till köpare.

När ett företag beslutar att avyttra eller utrangera en materiell anläggningstillgång ska tillgången enligt punkt 8.6 inte omklassificeras.

Vid försäljning av materiella anläggningstillgångar övergår väsentliga risker och förmåner (se punkt 5.6) enligt följande (punkt 5.31 avseende realisationsvinst och punkt 6.12 avseende realisationsförlust):

Försäljning av

Väsentliga risker och förmåner övergår

fastighet

normalt vid tillträdet

övriga materiella anläggningstillgångar som hämtas av köparen

när tillgången hämtas

övriga materiella anläggningstill- gångar som transporteras till köparen på köparens risk

när tillgången överlämnas till fraktföretaget

övriga materiella anläggningstill- gångar som transporteras till köparen på säljarens risk

när fraktföretaget överlämnar tillgången till köparen

installation av en övrig materiell anläggningstillgång som utgör en väsentlig del av försäljningen

efter utförd installation

Vid försäljning av materiella anläggningstillgångar ska intäkten enligt punkterna 5.32 och 6.13 minskas med tillgångens redovisade värde. Avser försäljningen en fastighet ska intäkten även minskas med direkta försäljningskostnader.

K1-regler

Enligt K1 för enskilda näringsidkare punkt 6.37 ska försäljningsinkomsten minska det bokförda värdet. Om skillnaden utgör en vinst ska den enligt punkt 7.4 redovisas som en intäkt. Är försäljningsinkomsten lägre än det bokförda värdet ska nettot enligt punkt 7.9 redovisas som en kostnad. Motsvarande bestämmelser för ideella föreningar och registrerade trossamfund finns i punkterna 6.36, 7.8 och 7.14. Vid utrangering redovisas det bokförda värdet som kostnad.

Se även uppslagsordet Maskiner och inventarier i Rätt Skatt.