Har en anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det värde som följer av 3 och 4 §§ ÅRL första stycket, ska tillgången enligt 4 kap. 5 § ÅRL skrivas ned till detta lägre värde, om det kan antas att värdenedgången är bestående. En nedskrivning ska återföras, om det inte längre finns skäl för den. Nedskrivningar och återföringar ska redovisas i resultaträkningen.

Löpande bokföring

Årets nedskrivning krediteras ett konto som slutar på 8, exempelvis 1118 Ackumulerade nedskrivningar på byggnader, och debiteras ett konto i kontogrupp 77 Nedskrivningar och återföring av nedskrivning, exempelvis konto 7720 Nedskrivningar av byggnader och mark. En återföring av en nedskrivning debiteras exempelvis konto 1118 och krediteras exempelvis konto 7770 Återföring av nedskrivningar av byggnader och mark.

Bokslut

I den kostnadsslagsindelade resultaträkningen ingår årets avskrivningar i posten Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar.

K3-regler

Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar omfattas av kapitel 27 Nedskrivningar. Enligt punkt 27.2 ska en nedskrivning göras endast om återvinningsvärdet är lägre än tillgångens redovisade värde.

En nedskrivningsprövning ska göras om det per balansdagen finns en indikation på att tillgångens värde är lägre än det redovisade värdet (punkt 27.3). Om så är fallet ska företaget beräkna återvinningsvärdet för tillgången eller den kassagenerande enhet till vilken tillgången hör.

K2-regler

Varje avskrivningsenhet ska enligt punkt 10.32 nedskrivningsprövas för sig.

En anläggningstillgång ska enligt punkt 10.33 skrivas ned till nettoförsäljningsvärdet, om avtal om avyttring finns på balansdagen och avyttringen kommer att ge upphov till en realisationsförlust.

Maskiner, inventarier och immateriella anläggningstillgångar med en nyttjandeperiod som uppgår till högst fem år ska enligt punkt 10.34 skrivas ned om det är uppenbart att nedskrivning behövs.

Maskiner, inventarier och immateriella anläggningstillgångar med en nyttjandeperiod som uppgår till mer än fem år ska enligt punkt 10.35 skrivas ned om

  1. tillgångens nytta för företaget har minskat avsevärt till följd av en inträffad händelse (nedskrivningsindikation) som innebär att tillgångens funktion eller användbarhet i företaget har minskat, och

  2. tillgångens nytta för företaget inte kan antas bli återställd senast två år efter det att nedskrivningsindikationen inträffade.

Vid nedskrivning ska enligt punkt 10.36 tillgången skrivas ned antingen till det värde tillgången skulle ha haft om avskrivning skett med en nyttjandeperiod på fem år eller till det verkliga värdet, om det värdet uppenbart är lägre. Företaget får skriva ned tillgången till ett högre värde än det värde tillgången skulle ha haft om avskrivning skett med en nyttjandeperiod på fem år, om företaget kan visa att tillgången har ett högre verkligt värde.

Är det uppenbart att värdet på en byggnad, markanläggning eller mark på balansdagen betydligt understiger det redovisade värdet, ska företaget enligt punkt 10.37 göra en uppskattning av den enskilda tillgångens återstående värde i företaget och skriva ned tillgången till detta värde.

En nedskrivning ska enligt punkt 10.38 återföras endast om skälet som föranledde nedskrivningen inte finns kvar.

En återföring av en nedskrivning får enligt punkt 10.39 inte medföra att tillgången får ett högre värde jämfört med om avskrivning skett på det ursprungliga avskrivningsunderlaget.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Enligt K ÅB kapitel 9 gäller samma bestämmelser som enligt K2 ovan.

Se även uppslagsordet Nedskrivning i Rätt Skatt.