Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Medlemsavgifter

 

Här behandlas intäkter från medlemsavgifter i ideella föreningar och ekonomiska föreningar. För betalning av medlemsavgift, se föreningsavgifter.

K3-regler

Med medlemsavgift avses enligt punkt 37.8 en avgift till den allmänna föreningsverksamheten.

En ideell förening ska enligt punkt 37.11 redovisa en medlemsavgift som intäkt det räkenskapsår den avser.

En ideell förening ska i resultaträkningen särredovisa intäktsposterna Medlemsavgifter, Gåvor, Bidrag, Nettoomsättning och Övriga intäkter, se punkt 37.4.

Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som en förening erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning får enligt punkt 37.7 redovisas som intäkt.

K2-regler

En medlemsavgift är enligt punkt 4.29 en avgift som betalas av den ideella föreningens medlemmar för den allmänna verksamheten i föreningen.

I en ekonomisk förening intäktsredovisas årsavgifter och medlemsavgifter fördelat över den period som avgiften avser, se punkt 6.33.

Enligt punkt 6.40 ska medlemsavgifter i en ideell förening intäktsredovisas fördelat över den period som medlemsavgiften avser.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

En medlemsavgift är enligt punkt 4.9 en avgift som betalas av den ideella föreningens medlemmar för den allmänna verksamheten i föreningen.

Enligt punkt 5.41 ska medlemsavgifter intäktsredovisas fördelat över den period som medlemsavgiften avser.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%