Här behandlas intäkter från medlemsavgifter i ideella föreningar och ekonomiska föreningar. För betalning av medlemsavgift, se föreningsavgifter.

K3-regler

Med medlemsavgift avses enligt punkt 37.8 en avgift till den allmänna föreningsverksamheten.

En ideell förening ska enligt punkt 37.11 redovisa en medlemsavgift som intäkt det räkenskapsår den avser.

En ideell förening ska i resultaträkningen särredovisa intäktsposterna Medlemsavgifter, Gåvor, Bidrag, Nettoomsättning och Övriga intäkter, se punkt 37.4.

Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som en förening erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning får enligt punkt 37.7 redovisas som intäkt.

K2-regler

En medlemsavgift är enligt punkt 4.29 en avgift som betalas av den ideella föreningens medlemmar för den allmänna verksamheten i föreningen.

I en ekonomisk förening intäktsredovisas årsavgifter och medlemsavgifter fördelat över den period som avgiften avser, se punkt 6.33.

Enligt punkt 6.40 ska medlemsavgifter i en ideell förening intäktsredovisas fördelat över den period som medlemsavgiften avser.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

En medlemsavgift är enligt punkt 4.9 en avgift som betalas av den ideella föreningens medlemmar för den allmänna verksamheten i föreningen.

Enligt punkt 5.41 ska medlemsavgifter i en ideell förening intäktsredovisas fördelat över den period som medlemsavgiften avser.