EU-kommissionen har infört ett nytt begrepp, mikroföretag. Med dessa företag menas företag med färre än 10 anställda, en balansomslutning understigande 500 000 euro och en nettoomsättning understigande 1 miljon euro. Enligt EU-kommissionen ska mikroföretag inte omfattas av EU-direktivet om större respektive mindre företag. Redovisningsutredningen ”En översyn av redovisningslagarna” (SOU 2015:8) föreslog att företagskategorin mikroföretag införs men någon proposition har ännu inte publicerats.