En anställd som använder sin egen bil i tjänsten kan av arbetsgivaren - efter lämnad körjournal/reseräkning - få ersättning för sina kostnader avseende den del av bilkörningen som avsett företagets verksamhet.

Löpande bokföring

Utbetald schablonersättning debiteras konto 7331 Skattefria bilersättningar. Inget avdrag görs för skatt.

Utbetald milersättning utöver schablon debiteras konto 7332 Skattepliktiga bilersättningar (BAS 2024). Angående skatten på ersättningen, personalskatt.

I enskild firma kan milersättningen debiteras konto 7331 Skattefria bilersättningar respektive konto 7332 Skattepliktiga bilersättningar.

Bokslut

Eftersom milersättningen normalt betalas ut i efterskott, kan i bokslutet per balansdagen upplupna större milersättningar behöva redovisas som interimsskulder. Konto 7331 och/eller 7332 debiteras med den upplupna milersättningen och konto 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter krediteras. Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt om den faktiska kostnaden bokförts på detta konto. Den faktiska kostnaden kan också bokföras direkt mot interimskontot. Om det är en återkommande periodisering kan det i stället vara lämpligt att låta posten ligga kvar under året och i bokslutsarbetet justera med årets förändring. För de upplupna milersättningarna ska även arbetsgivaravgifter beräknas och i bokslutet redovisas som interimsskulder.

Se även uppslagsordet Milersättning i Rätt Skatt och Rätt Moms.