I en mindre koncern, enligt 1 kap. 3 § ÅRL, får varken moderföretagets eller något av dotterföretagens överlåtbara värdepapper vara upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. Inget av dotterföretagen får vara ett kreditinstitut eller värdepappersbolag (se 1 kap. 1 § ÅRKL) eller försäkringsföretag (se 1 kap. 1 § ÅRFL).

Precis som när ett företag bedöms om det är större eller mindre ska man utgå från definitionen av större koncern. För att vara en större koncern ska koncernen uppfylla två och samma av följande villkor (se 1 kap. 3 § ÅRL):

  1. medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

  2. koncernföretagens redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 mkr,

  3. koncernföretagens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 mkr.

Vid tillämpningen av punkterna b) och c) ska andelar i dotterföretag, fordringar och skulder mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller för intäkter och kostnader som hänför sig till transaktioner mellan koncernföretag, liksom förändring av internvinst.

Eliminering behöver inte göras om tillämpningen utgår från gränsvärdena balansomslutning 48 mkr, respektive nettoomsättning 91 mkr.

En koncern som inte är en större koncern är en mindre koncern.