Innehåll

Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Näringsförbud

 

En ny lag (2014:836) om näringsförbud infördes den 2 augusti 2014 och ersatte den gamla lagen från 1986. Den krets av personer som kan få näringsförbud har utökats till att omfatta alla som faktiskt utövar ledning över en verksamhet - oavsett i vilken företagsform verksamheten bedrivs. Även företrädare för en ideell förening kan därmed få näringsförbud.

Den som har grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamheten och därvid har gjort sig skyldig till brottslighet som inte är ringa, ska meddelas näringsförbud, om ett sådant förbud är påkallat från allmän synpunkt enligt 4 §, vid grovt otillbörligt agerande mot företagets borgenärer i samband med konkurs (5 §), på grund av underlåtenhet att betala skatt i avsevärd omfattning (6 §) eller på grund av överträdelse av konkurrensbestämmelser (7 §). Vid bedömningen av om näringsförbud är påkallat från allmän synpunkt ska rätten särskilt ta hänsyn till om

Näringsförbud ska enligt § 10 ”meddelas för en viss tid, lägst tre och högst tio år”. Överträdelse av näringsförbudet kan enligt § 47 leda till fängelse.

Det är KFM som är tillsynsmyndighet. Tillsynen effektiviseras genom att det blir obligatoriskt (mot vite) att den som fått näringsförbud kallas till samtal där denne informeras om näringsförbudets innebörd och där KFM kan få upplysningar om hur personen försörjer sig. KFM kan även göra oanmälda besök. Dessutom har en vitessanktionerad upplysningsskyldighet för tredje man införts angående om vilka ekonomiska mellanhavanden de har med den som fått näringsförbud. Detta gäller dock inte revisorer.

Den som fått näringsförbud får under tiden inte driva näringsverksamhet, varken själv eller via någon annan, och får inte heller vara firmatecknare, bolagsman, stiftare, vd etc. i ett annat företag eller inneha fullmakt att företräda andra näringsidkare.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%