K3-regler

Negativ goodwill utgör enligt K3 punkt 19.15 den skillnad som uppkommer om anskaffningsvärdet enligt punkterna 19.7 och 19.9 för den förvärvade enheten är lägre än värdet enligt punkt 19.10 (förvärvade tillgångar och skulders verkliga värden) på den förvärvade enhetens nettotillgångar.

Uppkommer negativ goodwill ska företaget enligt punkt 19.16 göra en ny beräkning. Detta för att fastställa att beräkningen är korrekt. Återstår det negativ goodwill efter denna omprövning ska den negativa goodwillen omedelbart redovisas som intäkt i resultaträkningen.

Ett större företag som redovisar negativ goodwill ska lämna upplysning om beloppet (punkt 19.28).

K4-regler

Motsvarande benämning i IFRS 3 punkt 34-36 är förvärv till lågt pris. I punkt 34 anges att detta belopp uppstår när nettot per förvärvstidpunkten av beloppen för identifierade förvärvade tillgångar och övertagna skulder (värderade enligt IFRS 3) överstiger anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten. Denna vinst ska redovisas i resultatet per förvärvstidpunkten.

Precis som enligt K3 ska förvärvaren göra en ny bedömning av huruvida alla förvärvade tillgångar och övertagna skulder har blivit korrekt identifierade etc för att säkerställa att värderingen på ett korrekt sätt återspeglar beaktande av all tillgänglig information per förvärvstidpunkten (punkt 36).