Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Negativ goodwill

K3-regler

Negativ goodwill utgör enligt K3 punkt 19.15 den skillnad som uppkommer om anskaffningsvärdet enligt punkterna 19.7 och 19.9 för den förvärvade enheten är lägre än värdet enligt punkt 19.10 på den förvärvade enhetens nettotillgångar.

Uppkommer negativ goodwill ska företaget enligt punkt 19.16 göra en ny beräkning. Detta för att fastställa att beräkningen är korrekt. Återstår det negativ goodwill efter denna omprövning ska den negativa goodwillen omedelbart redovisas som intäkt i resultaträkningen.

Ett större företag som redovisar negativ goodwill ska lämna upplysning om beloppet (punkt 19.28).

K4-regler

Motsvarande benämning i IFRS 3 punkt 34-36 är förvärv till lågt pris. I punkt 34 anges att detta belopp uppstår när nettot per förvärvstidpunkten av beloppen för identifierade förvärvade tillgångar och övertagna skulder (värderade enligt IFRS 3) överstiger anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten. Denna vinst ska redovisas i resultatet per förvärvstidpunkten.

Precis som enligt K3 ska förvärvaren göra en ny bedömning av huruvida alla förvärvade tillgångar och övertagna skulder har blivit korrekt identifierade etc för att säkerställa att värderingen på ett korrekt sätt återspeglar beaktande av all tillgänglig information per förvärvstidpunkten (punkt 36).

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...