Bokslut

Enligt 4 kap. 9 § ÅRL värderas omsättningstillgångar som huvudregel till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

K3-regler

Med försäljningsvärde för varulager avses enligt punkt 13.10 det pris som varan kan säljas för enligt villkor som är normala i verksamheten. Priset ska fastställas utifrån de förhållanden som råder per balansdagen. Hänsyn ska tas till inkurans. Med försäljningskostnad menas enligt samma punkt de kostnader som direkt kan hänföras till försäljningstransaktionen.

K2-regler

Varulager

Med försäljningsvärde i 4 kap. 9 § ÅRL avses vad gäller varulager enligt punkt 12.14 det pris som varan kan säljas för enligt villkor som är normala i verksamheten. Priset ska fastställas utifrån de förhållanden som råder på balansdagen. Hänsyn ska tas till inkurans. Enligt BFNs kommentar till punkt 12.14 ska priset ska fastställas utifrån de förhållanden som råder på balansdagen. Enligt punkt 2.11 ska hänsyn tas till information som finns tillgänglig efter balansdagen, om informationen bekräftar förhållanden som förelåg på balansdagen.

Med försäljningskostnad i 4 kap. 9 § ÅRL avses enligt punkt 12.15 de kostnader som direkt kan hänföras till försäljningstransaktionen.

Sådana särskilda skäl som enligt 4 kap. 9 § ÅRL medför att återanskaffningsvärdet får användas kan, enligt punkt 12.16 för råvaror och halvfabrikat vara att försäljning av dessa inte ingår i företagets normala verksamhet eller att en värdering till nettoförsäljningsvärde inte kan motiveras av kostnadsskäl.

Är nettoförsäljningsvärdet negativt till följd av ett åtagande ska varan värderas till noll och det negativa värdet ska redovisas som en kortfristig skuld i posten Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, se punkt 12.17.

Kostnad för kasserade varor ska enligt punkt 12.18 redovisas i den period varorna kasseras.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Med försäljningsvärde i 4 kap. 9 § ÅRL avses enligt punkt 11.14 det pris som varan kan säljas för enligt villkor som är normala i verksamheten. Priset ska fastställas utifrån de förhållanden som råder på balansdagen. Hänsyn ska tas till inkurans.

Med försäljningskostnad i 4 kap. 9 § ÅRL avses enligt punkt 11.15 de kostnader som direkt kan hänföras till försäljningstransaktionen.

Sådana särskilda skäl som enligt 4 kap. 9 § ÅRL medför att återanskaffningsvärdet får användas kan, enligt punkt 11.16 för råvaror och halvfabrikat vara att försäljning av dessa inte ingår i företagets normala verksamhet eller att en värdering till nettoförsäljningsvärde inte kan motiveras av kostnadsskäl.

Sådana särskilda skäl som enligt 4 kap. 9 § ÅRL medför att återanskaffningsvärdet får användas kan enligt punkt 11.17 för råvaror och halvfabrikat vara att försäljning av dessa inte ingår i företagets normala verksamhet eller att en värdering till nettoförsäljningsvärde inte kan motiveras av kostnadsskäl.

Kostnad för kasserade varor ska enligt punkt 11.18 redovisas i den period varorna kasseras.