Nettoomsättning definieras i 1 kap. 3 § ÅRL som intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen.

Begreppet nettoomsättning finns även definierat i BFL eftersom begreppet har stor betydelse vid gränsdragningen mellan större och mindre företag. I 1 kap. 2 § BFL definieras nettoomsättning som intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen.

Med ”andra liknande intäkter” menas enligt BFNAR 2013:2 punkt 1.6 intäkter som kan likställas med gåvor och bidra som erhålls utan någon omedelbar motprestation.

Om räkenskapsåret omfattar annan tid än 12 månader ska nettoomsättningen enligt BFNAR 2013:2 punkt 1.7 justeras.

Begreppet nettoomsättning har utvidgats till att även omfatta bidrag, gåvor, medlemsavgifter och andra liknande intäkter, se BFNAR 2013:2 punkt 1.5. Det utvidgade begreppet gäller ideella föreningar, registrerade trossamfund, registrerade organisatoriska delar av sådana samfund, samfällighetsföreningar, vilt- och fiskevårdsområdesföreningar samt stiftelser.

Det utvidgade nettoomsättningsbegreppet har även betydelse för redovisningen eftersom nettoomsättningen styr vilka företag som får tillämpa kontantmetoden i redovisningen respektive vilka företag som får upprätta förenklat årsbokslut. Även enligt SL är begreppet viktigt eftersom nettoomsättningen styr när en stiftelse är skyldig att ha auktoriserad revisor.

Hur nettoomsättningen bestäms återfinns i K3 kapitel 23 och K2 kapitel 6. Nettoomsättningen utgörs av poster som bokförs i kontogrupperna 30-37.

K2-regler

Nettoomsättningen ska framgå av flerårsöversikten, se punkt 5.5.

Upplysningar

Om ett större företags verksamhetsgrenar eller geografiska marknader avviker betydligt från varandra, ska företaget enligt 5 kap. 47 § ÅRL lämna upplysningar om nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenarna och marknaderna. Bedömningen av om företagets verksamhetsgrenar och marknader avviker betydligt från varandra ska göras med hänsyn till hur företaget normalt organiserar försäljningen av varor och tjänster.

Enligt K3 punkt 8.17 ska denna uppgiften om nettoomsättningens fördelning avse sådana oberoende verksamhetsgrenar som svarar för en väsentlig del av företagets nettoomsättning. Indelningen i verksamhetsgrenar får inte ändras mellan åren om inte verksamheten fått ny inriktning. Ändras indelningen, ska upplysning lämnas om det och om effekterna av förändringen.

En oberoende verksamhetsgren är enligt K3 punkt 8.18 en del av ett företags verksamhet som skiljer sig från andra verksamhetsdelar och som i huvudsak har externa kunder.

En geografisk marknad är enligt K3 punkt 8.19 ett visst land eller en grupp länder där företaget har försäljning, genom direkt export eller egna lokala enheter.