Innehåll

Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Nettoomsättning

 

Nettoomsättning definieras i 1 kap. 3 § ÅRL som intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen.

Begreppet nettoomsättning finns även definierat i BFL eftersom begreppet har stor betydelse vid gränsdragningen mellan större och mindre företag. I 1 kap. 2 § BFL definieras nettoomsättning som intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen.

Med ”andra liknande intäkter” menas enligt BFNAR 2013:2 punkt 1.6 intäkter som kan likställas med gåvor och bidra som erhålls utan någon omedelbar motprestation.

Om räkenskapsåret omfattar annan tid än 12 månader ska nettoomsättningen enligt BFNAR 2013:2 punkt 1.7 justeras.

Begreppet nettoomsättning har utvidgats till att även omfatta bidrag, gåvor, medlemsavgifter och andra liknande intäkter, se BFNAR 2013:2 punkt 1.5. Det utvidgade begreppet gäller ideella föreningar, registrerade trossamfund, registrerade organisatoriska delar av sådana samfund, samfällighetsföreningar, vilt- och fiskevårdsområdesföreningar samt stiftelser.

Det utvidgade nettoomsättningsbegreppet har även betydelse för redovisningen eftersom nettoomsättningen styr vilka företag som får tillämpa kontantmetoden i redovisningen respektive vilka företag som får upprätta förenklat årsbokslut. Även enligt SL är begreppet viktigt eftersom nettoomsättningen styr när en stiftelse är skyldig att ha auktoriserad revisor.

Hur nettoomsättningen bestäms återfinns i K3 kapitel 23 och K2 kapitel 6. Nettoomsättningen utgörs av poster som bokförs i kontogrupperna 30-37.

Upplysningar

Om ett större företags verksamhetsgrenar eller geografiska marknader avviker betydligt från varandra, ska företaget enligt 5 kap. 47 § ÅRL lämna upplysningar om nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenarna och marknaderna. Bedömningen av om företagets verksamhetsgrenar och marknader avviker betydligt från varandra ska göras med hänsyn till hur företaget normalt organiserar försäljningen av varor och tjänster.

Enligt K3 punkt 8.17 ska denna uppgiften om nettoomsättningens fördelning avse sådana oberoende verksamhetsgrenar som svarar för en väsentlig del av företagets nettoomsättning. Indelningen i verksamhetsgrenar får inte ändras mellan åren om inte verksamheten fått ny inriktning. Ändras indelningen, ska upplysning lämnas om det och om effekterna av förändringen.

En oberoende verksamhetsgren är enligt K3 punkt 8.18 en del av ett företags verksamhet som skiljer sig från andra verksamhetsdelar och som i huvudsak har externa kunder.

En geografisk marknad är enligt K3 punkt 8.19 ett visst land eller en grupp länder där företaget har försäljning, genom direkt export eller egna lokala enheter.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%