Noterade företag är en vanlig benämning på företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad. För närvarande avses Nasdaq Stockholm samt NGM Equity. Dessa företag måste enligt den så kallade IAS-förordningen tillämpa IFRS i sin koncernredovisning. De ska också tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning.

Moderföretaget tillämpar RFR2 Redovisning i juridiska personer.

Även företag som är noterade på andra marknadsplatser, exempelvis Spotlight Stockmarket (tidigare Aktietorget), kan benämnas ”noterat företag” och dessa tillämpar IFRS frivilligt. Om inte IFRS tillämpas ska företaget tillämpa RFR 2 (om ej koncern) eller K3.

Publika aktiebolag får inte tillämpa K2.