Avskrivningsunderlaget för byggnader utgörs både i bokföringen och skattemässigt av anskaffningsvärdet. Om ägaren själv uppfört eller låtit uppföra byggnaden utgörs dess anskaffningsvärde av de verkliga produktionskostnaderna för uppförandet. Avskrivningstiden räknas från när byggnaden är färdigställd. Därför är det att föredra att företaget debiterar löpande utgifter för pågående nybyggnad på ett särskilt konto för pågående nybyggnad som omklassificeras till byggnad när nybyggnationen är klar.

K2-regler

Enligt punkt 10.17 ska tillbyggnad alltid aktiveras som tillgång.