Innehåll

Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Obligationer - försäljning

 

Obligationslån innebär att större företag, staten, banker och bostadskreditinstitut ger ut skuldebrev - obligationer - vilka löper med en viss fast ränta. Lånen benämns olika beroende på de avtal och säkerheter de grundar sig på. Obligationslån är långfristiga lån för utgivaren som grundar sig på obligationer och förlagslån grundar sig på förlagsbevis. Ett förlagsbevis är precis som en obligation ett värdepapper men det löper normalt med en något högre ränta och under något längre tid. För det företag som ger ut obligationer (s.k. företagsobligationer) i form av obligations- eller förlagslån utgör detta en låneskuld. Konto 2310 Obligations- och förlagslån krediteras, låneskulder. För det företag som investerar i obligationslån, dvs. köper obligationer, rör det sig oftast om en ren penningplacering (obligationer - inköp). Angående premieobligationer, premieobligationer.

Försäljningsvärdet för obligationer redovisas till försäljningspriset efter avdrag för kurtage (courtage) och andra direkt hänförliga avgifter. Erhållet belopp debiteras det likvidkonto som tillgodoförs pengarna, t.ex. konto 1940 Bank.

Vid försäljning av kortfristiga placeringar i obligationer krediteras konto 1820 Obligationer med anskaffningsvärdet. Om försäljningsvärdet är större än motsvarande anskaffningsvärde krediteras konto 8350 Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar med vinsten. Är det tvärtom, debiteras i stället kontot med förlusten. Vid försäljning av långfristiga placeringar i obligationer krediteras t.ex. konto 8220 Resultat vid försäljning av värdepapper i och långfristiga fordringar hos andra företag med försäljningsvärdet. Antingen vid försäljningstillfället, eller i bokslutet, krediteras konto 1354 Obligationer och debiteras konto 8220 med anskaffningsvärdet för de obligationerna. Därefter kommer konto 8220 att visa resultatet av försäljningen. För övrigt gäller samma bokslutsregler som för aktier och andelar, aktier/andelar - försäljning.

K1-regler

Om en enskild näringsidkare förvärvar obligationer utgör detta privata tillgångar och därmed en del av dennes privata förmögenhet. Om den enskilde näringsidkaren sätter in pengarna från försäljning av sådana obligationer i näringsverksamheten utgör detta en privatinsättning, privata insättningar. Det är bara andelar i kooperativa föreningar där innehavet betingas av näringsverksamheten (13 kap. 7 § IL) och andelar i fastighetsbolag som skattemässigt utgör lagertillgång (27 kap. IL) som får tas upp som tillgång i den enskilda näringsverksamhetens balansräkning, se punkt 6.41.

Ideella föreningar och registrerade trossamfund värderar finansiella placeringar enligt punkt 6.59 vid förvärvet till inköpspriset plus andra utgifter för förvärvet. Därefter värderas finansiella tillgångar enligt punkt 6.63 till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde på balansdagen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%