I undantagsfall saknas verifikation eller den verifikation som finns är så bristfällig att affärshändelsen inte kan klassificeras. Exempelvis kan bankkontoutdraget visa att ett uttag gjorts men det saknas en verifikation. En sådan transaktion består av två affärshändelser, dels ett uttag från bankkontot, dels en utgift. Den ena affärshändelsen, dvs. uttaget från bankkontot kan bokföras. Debetbeloppet måste dock konteras på ett OBS-konto i avvaktan på att en fullgod verifikation kommer till företaget som möjliggör en klassificering av affärshändelsen. Att observera är att bokföringsskyldigheten enligt BFL inte är fullgjord förrän posten har tagits bort från OBS-kontot och klassificerats efter affärshändelsens karaktär.

BAS 2024 har konto 2999 som reserverats för OBS-kontot.

OBS-kontot bör nollställas löpande. Om verifikationer inte har kommit fram följer saldot med i bokslutet och kräver en upplysning i årsredovisningen om att det finns transaktioner som inte har kunnat klassificeras.

Om OBS-kontot innehåller stora belopp kan det finnas risk för att företagets förlopp, ställning och resultat enligt 5 kap. 1 § BFL inte kan följas.