Innehåll

Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Offentliggörande, årsredovisning (ÅRL)

 

Bestämmelserna om offentliggörande av årsredovisning (ÅRL) återfinns i 8 kap. ÅRL. Registreringsmyndighet är Bolagsverket förutom för stiftelser där tillsynsmyndigheten enligt 9 kap. 1 § SL är registreringsmyndighet.

Tidpunkt för ingivande till registreringsmyndigheten (8 kap. 3 § ÅRL):

Aktiebolag: En månad efter att bolagsstämman fastställde balansräkningen och resultaträkningen. Handlingarna ska vara bestyrkta och på kopian av årsredovisningen ska en styrelseledamot eller VD teckna bevis om att balans- och resultaträkningarna har fastställts och bolagsstämmans beslut beträffande bolagets vinst eller förlust. Fastställelsedatum ska anges.

Ekonomiska föreningar: Kopior av årsredovisningen ska hållas tillgänglig för alla som är intresserade senast från en månad efter det att föreningsstämman fastställt balans- och resultaträkningarna. Bolagsverket kan förelägga att årsredovisning skickas in för offentliggörande. Föreningar som är större företag enligt ÅRL eller moderföretag i en koncern ska dock alltid skicka in årsredovisning till Bolagsverket senast en månad efter fastställandebeslutet.

Handelsbolag i vilka minst en delägare är juridisk person eller grupperingar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006: Kopia av årsredovisningen ska ha kommit in till Bolagsverket inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Stiftelser: Kopia av årsredovisningen ska ha kommit in till registreringsmyndigheten inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Vissa stiftelser, framför allt kollektivavtalstiftelser, ska hålla bestyrkta kopior tillgängliga senast från sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Övriga företag: Kopior av årsredovisningen ska hållas tillgänglig för alla som är intresserade senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Bolagsverket kan förelägga att årsredovisning skickas in för offentliggörande. Föreningar som är större företag enligt ÅRL eller moderföretag i en koncern ska dock alltid skicka in årsredovisning till Bolagsverket senast sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%