Utgifter för en ombyggnad ska normalt läggas till det tidigare anskaffningsvärdet (normalt konto 1110 Byggnader) och öka avskrivningsunderlaget för byggnaden, avskrivning, eventuellt med avdrag för utrangering om företaget tillämpar K3. Under vissa förutsättningar kan utgifterna bli direkt avdragsgilla om åtgärderna ryms inom ramen för det utvidgade reparationsbegreppet. Om ägaren själv gjort eller låtit göra ombyggnaden utgörs anskaffningsvärdet av de verkliga produktionskostnaderna. Avskrivningstiden räknas från när ombyggnaden är avslutad. Därför brukar man debitera löpande kostnader för pågående ombyggnad på ett särskilt konto för pågående till- och ombyggnad. De kostnader som vid ombyggnaden däremot avser reparation och underhåll ska inte ingå i avskrivningsunderlaget för ombyggnaden.

K3-regler

Har en tillgång delats upp i komponenter enligt punkt 17.4, ska utgifter för utbyte av en sådan komponent enligt punkt 17.5 räknas in i tillgångens redovisade värde. Detta gäller även för tillkommande nya komponenter. Har en tillgång inte delats upp i komponenter enligt punkt 17.4, ska tillkommande utgifter som är väsentliga räknas in i tillgångens redovisade värde, om kriterierna för att redovisa en tillgång enligt punkt 2.18 är uppfyllda. Se punkt 17.5 A.

K2-regler

Enligt punkt 10.18 ska utgifter för ombyggnad upp som tillgång. Om utgifterna dras av direkt i inkomstdeklarationen enligt reglerna om det utvidgade reparationsbegreppet ska utgifterna även kostnadsföras direkt i redovisningen.

Enligt punkt 10.22 ska tillkommande utgifter på bland annat en byggnad skrivas av som en egen avskrivningsenhet. Nyttjandeperioden för byggnad är enligt huvudregel, den återstående nyttjandeperioden på byggnaden. Nyttjandeperioden på byggnaden kan också bestämmas enligt Skatteverkets allmänna råd om värdeminskningsavdrag för byggnader.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Enligt punkt 9.18 ska utgifter för ombyggnad tas upp som tillgång. Om utgifterna dras av direkt i inkomstdeklarationen, enligt reglerna om det utvidgade reparationsbegreppet, ska utgifterna kostnadsföras direkt i redovisningen.

Enligt punkt 9.22 ska tillkommande utgifter på bland annat en byggnad skrivas av som en egen avskrivningsenhet. Nyttjandeperioden för byggnad är enligt huvudregel, den återstående nyttjandeperioden på byggnaden. Nyttjandeperioden på byggnaden kan också bestämmas enligt Skatteverkets allmänna råd om värdeminskningsavdrag för byggnader.

Se uppslagsorden Ombyggnad och Utvidgat reparationsbegrepp i Rätt Skatt.