Anläggningstillgångar definieras i 4 kap. 1 § ÅRL som tillgångar som är avsedda ”att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten”. Andra slags tillgångar utgör omsättningstillgångar.

Löpande bokföring

Omsättningstillgångar bokförs i kontogrupperna 14-19.

K3-regler

Enligt punkt 4.4 är det avsikten vid förvärvet som avgör om en tillgång är en anläggningstillgång eller omsättningstillgång. En tillgång anses inte vara avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten när

  1. företaget avser att sälja eller förbruka tillgången under företagets normala verksamhetscykel,

  2. företaget primärt har förvärvat tillgången för handelsändamål,

  3. företaget avser att realisera tillgången inom tolv månader, eller

  4. tillgången utgörs av likvida medel, om inte tillgången omfattas av restriktioner vad gäller byte eller användning för att reglera en skuld senare än tolv månader efter balansdagen.

När företagets normala verksamhetscykel inte är tydligt identifierbar ska den enligt punkt 4.4 antas uppgå till tolv månader.

Beslutar företaget att avyttra eller utrangera en anläggningstillgång, ska tillgången enligt punkt 4.5 som huvudregel inte omklassificeras. En materiell anläggningstillgång som innehas för uthyrning ska dock omklassificeras när uthyrningen upphör, om företaget rutinmässigt säljer sådana tillgångar vid uthyrningsperiodens slut. Anskaffningsvärdet för en sådan tillgång är dess redovisade värde vid tidpunkten för omklassificering. Den del av en finansiell anläggstillgång, t.ex. en långfristig fordran, som förfaller inom tolv månader efter balansdagen ska omklassificeras.

Beslutar företaget att stadigvarande bruka eller inneha en omsättningstillgång, ska tillgången enligt punkt 4.6 omklassificeras. Anskaffningsvärdet för en sådan tillgång är dess redovisade värde vid tidpunkten för omklassificeringen.

K2-regler

Det är enligt punkt 9.5 avsikten vid förvärvet som avgör om en tillgång är en anläggningstillgång eller en omsättningstillgång. En tillgång som ett företag avser omsätta i den normala verksamheten är en omsättningstillgång.

Beslutar företaget att avyttra eller utrangera en anläggningstillgång ska enligt punkt 9.6 tillgången inte omklassificeras. En finansiell anläggningstillgång som förfaller inom 12 månader efter balansdagen ska omklassificeras till omsättningstillgång.

Beslutar företaget att stadigvarande bruka eller inneha en omsättningstillgång ska tillgången enligt punkt 9.7 omklassificeras. Anskaffningsvärdet för en sådan tillgång är dess redovisade värde vid tidpunkten för omklassificeringen.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Det är enligt punkt 8.5 avsikten vid förvärvet som avgör om en tillgång är en anläggningstillgång eller en omsättningstillgång. En tillgång som ett företag avser att omsätta i den normala verksamheten är en omsättningstillgång.

Beslutar företaget att avyttra eller utrangera en anläggningstillgång ska enligt punkt 8.6 tillgången inte omklassificeras. En finansiell anläggningstillgång som förfaller inom 12 månader efter balansdagen ska omklassificeras till omsättningstillgång.

Beslutar företaget att stadigvarande bruka eller inneha en omsättningstillgång ska tillgången enligt punkt 8.7 omklassificeras. Anskaffningsvärdet för en sådan tillgång är dess redovisade värde vid tidpunkten för omklassificeringen.