K3-regler

Ett leasingavtal som enligt K3 punkt 20.3 inte är ett finansiellt leasingavtal är ett operationellt leasingavtal, dvs. där inte de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i allt väsentligt inte överförts från leasegivare till leasetagare. I juridisk person får enligt punkt 20.29 alla finansiella leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.