Ett optionsavtal innebär att den ena parten köper en rätt - men inte skyldighet - att inom en viss tid (löptid) eller viss dag (lösendag) utnyttja avtalet, t.ex. genom att köpa (köpoption) eller sälja (säljoption) ett värdepapper eller annat underliggande värde till ett visst förutbestämt pris (lösenpris). För denna rätt/option betalar köparen ett visst belopp, en s.k. premie. Det finns olika slags optioner, t.ex. standardiserade aktieoptioner, aktieindexoptioner och ränteoptioner (finansiella instrument). Se även personaloptioner.

Enligt 44 kap. 12 § IL avses med en option en rätt för innehavaren att förvärva eller avyttra aktier, obligationer eller andra tillgångar till ett bestämt pris, eller få betalning vars storlek beror på värdet av underliggande tillgångar eller av kursindex eller liknande.

Om optionsrätten inte ger någon rätt att förvärva aktier utan i stället likvideras genom en kontantavräkning baserad på marknadsvärdet på den underliggande aktien kallas optionen för en syntetisk option.

Optionsinnehavaren kan välja mellan flera alternativ:

  • lösen, dvs. utnyttja optionsrätten på slutdagen

  • förfall, dvs. låta bli att utnyttja optionen på slutdagen

  • kvittning, dvs. under löptiden låta återköpa/återsälja optionen.

Vid lösen, dvs. när aktieoptionen utnyttjas för köp respektive försäljning av aktier sker bokföring och bokslut enligt samma regler som för  aktier/andelar - inköp och innehav respektive aktier/andelar - försäljning. Nedan redogörs endast för bokföring av premien för optionen.

Löpande bokföring

Köp/innehav av köpoption:

Erlagd premie debiteras beroende på optionens löptid på t.ex. något av följande konton:

Långfristiga placeringar

1350 Andelar och värdepapper i andra företag

1384 Derivat

Kortfristiga placeringar

1880 Andra kortfristiga placeringar

1886 Derivat

Vid lösen krediteras använt konto, t.ex. konto 1880, med premiebeloppet. Premien läggs i stället till anskaffningsvärdet (lösenpriset) för aktierna.

Vid förfall krediteras använt premiekonto, t.ex. konto 1880, med premiebeloppet. Konto 8350 Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar kan debiteras med förlusten - eftersom optionen inte längre har något värde.

Vid kvittning krediteras använt premiekonto, t.ex. konto 1880, med premiebeloppet. Erhållet försäljningsbelopp debiteras det likvidkonto som tillgodoförs pengarna, t.ex. konto 1940 Bank. Mellanskillnaden mellan erhållet belopp och erlagd premie kan krediteras konto 8350 Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar. Vid förlust debiteras konto 8350 i stället med mellanskillnaden.

Bokslut

Utfärdande av option avseende bolagets egna aktier. När bolaget ger ut optioner för att teckna aktier i bolaget redovisas premien normalt i Balanserad vinst eller Överkursfond. Erlagd premie för köpoption ska i bokslutet tas upp som kort- eller långfristig placering beroende på löptidens längd. Premien ska värderas enligt lägsta värdets princip, vilket kan innebära nedskrivning, nedskrivning, allmänt. För övrigt, aktier/andelar - inköp och innehav.

Angående värdering till verkligt värde, finansiella instrument.

Utfärdande av option avseende bolagets egna aktier

När bolaget ger ut optioner för att teckna aktier i bolaget redovisas premien normalt i Balanserad vinst eller Överkursfond. Erlagd premie för köpoption ska i bokslutet tas upp som kort- eller långfristig placering beroende på löptidens längd. Premien ska värderas enligt lägsta värdets princip, vilket kan innebära nedskrivning, nedskrivning, allmänt. För övrigt, aktier/andelar - inköp och innehav.

Angående värdering till verkligt värde, finansiella instrument.

K1-regler

Enskilda näringsidkare kan i princip endast inneha finansiella tillgångar i form av kassa och bankmedel i näringsverksamheten. Om en enskild näringsidkare förvärvar andra finansiella tillgångar, t.ex. aktier, utgör detta privata tillgångar och därmed en del av dennes privata förmögenhet. Om den enskilde näringsidkaren använder näringsverksamhetens medel för att finansiera ett sådant köp utgör detta ett privatuttag, privata uttag.

Ideella föreningar och registrerade trossamfund värderar finansiella placeringar enligt punkt 6.59 vid förvärvet till inköpspriset plus andra utgifter för förvärvet. Därefter värderas finansiella tillgångar enligt punkt 6.63 till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde på balansdagen. Verkligt värde är detsamma som försäljningsvärdet.

Löpande bokföring

Köp/innehav av säljoption:

Erlagd premie debiteras tillsammans med värdet av de aktier som omfattas av optionen - om dessa innehas av köparen - på något av följande konton:

Långfristiga placeringar

1351 Andelar i börsnoterade bolag

Kortfristiga placeringar

1810 Andelar i börsnoterade företag

I annat fall debiteras erlagd premie beroende på optionens löptid på t.ex. något av följande konton:

Långfristiga placeringar

1350 Andelar och värdepapper i andra företag

1384 Derivat

Kortfristiga placeringar

1880 Andra kortfristiga placeringar

1886 Derivat

Vid lösen med överlämnande av aktier bokförs transaktionen som en vanlig försäljning där försäljningspriset utgörs av lösenpriset, aktier/andelar - försäljning. Använt premiekonto krediteras, t.ex. konto 1810.

Vid förfall krediteras använt premiekonto, t.ex. konto 1810, med premiebeloppet. Konto 8350 Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar kan debiteras med förlusten - eftersom optionen inte längre har något värde.

Vid kvittning krediteras använt premiekonto, t.ex. konto 1810, med premiebeloppet. Erhållet försäljningsbelopp debiteras det likvidkonto som tillgodoförs pengarna, t.ex. konto 1940 Bank. Mellanskillnaden mellan erhållet belopp och erlagd premie kan krediteras konto 8350 Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar. Vid förlust debiteras konto 8350 i stället med mellanskillnaden.

Bokslut

Erlagd premie för säljoption värderas i bokslutet tillsammans med värdet av de aktier som omfattas av optionen - om dessa innehas av köparen. Erforderlig nedskrivning begränsas till lösenpriset, nedskrivning, allmänt. För övrigt, aktier/andelar - inköp och innehav.

Löpande bokföring

Försäljning/utfärdande av köpoption:

Erhållen premie, om optionens löptid är längre än ett år, kan krediteras konto 8390 Övriga finansiella intäkter. Är löptiden kortare än ett år ska erhållen premie ingå i nettoresultatet av optionsavtalet.

Vid lösen utgör erhållen premie ett tillägg till försäljningspriset (lösenpriset) för aktierna. För försäljningen i övrigt, aktier/andelar - försäljning.

Vid förfall kan premiebeloppet krediteras konto 8350 Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar.

Vid kvittning redovisas nettointäkten eller nettokostnaden, dvs. mellanskillnaden mellan erhållen premie och kostnaden för återköpet. Vid vinst krediteras t.ex. konto 8350 Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar. Vid förlust debiteras konto 8350 i stället med mellanskillnaden.

En warrant är en skräddarsydd option med varierande löptid som ger en rättighet, men inte en skyldighet, att köpa (köpwarrant) eller sälja (säljwarrant) den underliggande tillgången, t.ex. aktien, till ett förutbestämt pris eller före ett visst datum. Warranter skiljer sig från vanliga optioner genom att de är begränsade i sitt antal och utfärdas av en eller ett fåtal aktörer, t.ex. banker och fondkommissionärer.

Bokslut

Om optionen löper över balansdagen ska erhållen premie hos utfärdaren av köpoption skuldföras tills optionen definitivt avslutats genom lösen, förfall eller kvittning. Detta sker genom att tidigare använt konto debiteras, t.ex. konto 8390 Övriga finansiella intäkter och konto 2399 Övriga långfristiga skulder, alternativt konto 2899 Övriga kortfristiga skulder, krediteras, låneskulder.

Löpande bokföring

Försäljning/utfärdande av säljoption:

Erhållen premie, om optionens löptid är längre än ett år, kan krediteras konto 8390 Övriga finansiella intäkter. Är löptiden kortare än ett år ska erhållen premie ingå i nettoresultatet av optionsavtalet (se nedan).

Vid lösen utgör erhållen premie ett tillägg till försäljningspriset (lösenpriset) för aktierna. För försäljningen i övrigt, aktier/andelar - försäljning.

Vid förfall kan premiebeloppet krediteras konto 8350 Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar.

Vid kvittning redovisas nettointäkten eller nettokostnaden, dvs. mellanskillnaden mellan erhållen premie och kostnaden för återköpet. Vid vinst krediteras t.ex. konto 8350 Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar. Vid förlust debiteras konto 8350 i stället med mellanskillnaden.

Bokslut

Om optionen löper över balansdagen ska erhållen premie hos utfärdaren av säljoption skuldföras tills optionen definitivt avslutats genom lösen, förfall eller kvittning. Detta sker genom att tidigare använt konto debiteras, t.ex. konto 8390 Övriga finansiella intäkter och konto 2399 Övriga långfristiga skulder, alternativt konto 2899 Övriga kortfristiga skulder, krediteras, låneskulder.

Utöver skuldföringen av erhållen premie måste ytterligare avsättning för förlustrisk göras om säljoptionen gäller över ett bokslut och marknadspriset på de underliggande aktierna på balansdagen understiger lösenpriset minus skuldförd premie, avsättningar.

Se uppslagsorden Aktieoption, Teckningsoption med flera i Rätt Skatt.