Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Optioner

Ett optionsavtal innebär att den ena parten köper en rätt - men inte skyldighet - att inom en viss tid (löptid) eller viss dag (lösendag) utnyttja avtalet, t.ex. genom att köpa (köpoption) eller sälja (säljoption) ett värdepapper eller annat underliggande värde till ett visst förutbestämt pris (lösenpris). För denna rätt/option betalar köparen ett visst belopp, en s.k. premie. Det finns olika slags optioner, t.ex. standardiserade aktieoptioner, aktieindexoptioner och ränteoptioner (finansiella instrument). Se även personaloptioner.

Enligt 44 kap. 12 § IL avses med en option en rätt för innehavaren att förvärva eller avyttra aktier, obligationer eller andra tillgångar till ett bestämt pris, eller få betalning vars storlek beror på värdet av underliggande tillgångar eller av kursindex eller liknande.

Om optionsrätten inte ger någon rätt att förvärva aktier utan i stället likvideras genom en kontantavräkning baserad på marknadsvärdet på den underliggande aktien kallas optionen för en syntetisk option.

Optionsinnehavaren kan välja mellan flera alternativ:

 • lösen, dvs. utnyttja optionsrätten på slutdagen

 • förfall, dvs. låta bli att utnyttja optionen på slutdagen

 • kvittning, dvs. under löptiden låta återköpa/återsälja optionen.

Vid lösen, dvs. när aktieoptionen utnyttjas för köp respektive försäljning av aktier sker bokföring och bokslut enligt samma regler som för  aktier/andelar - inköp och innehav respektive aktier/andelar - försäljning. Nedan redogörs endast för bokföring av premien för optionen.

Löpande bokföring

Köp/innehav av köpoption:

Erlagd premie debiteras beroende på optionens löptid på t.ex. något av följande konton:

Långfristiga placeringar

1350 Andelar och värdepapper i andra företag

1384 Derivat

Kortfristiga placeringar

1880 Andra kortfristiga placeringar

1886 Derivat

Vid lösen krediteras använt konto, t.ex. konto 1880, med premiebeloppet. Premien läggs i stället till anskaffningsvärdet (lösenpriset) för aktierna.

Vid förfall krediteras använt premiekonto, t.ex. konto 1880, med premiebeloppet. Konto 8350 Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar kan debiteras med förlusten - eftersom optionen inte längre har något värde.

Vid kvittning krediteras använt premiekonto, t.ex. konto 1880, med premiebeloppet. Erhållet försäljningsbelopp debiteras det likvidkonto som tillgodoförs pengarna, t.ex. konto 1940 Bank. Mellanskillnaden mellan erhållet belopp och erlagd premie kan krediteras konto 8350 Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar. Vid förlust debiteras konto 8350 i stället med mellanskillnaden.

Bokslut

Utfärdande av option avseende bolagets egna aktier. När bolaget ger ut optioner för att teckna aktier i bolaget redovisas premien normalt i Balanserad vinst eller Överkursfond. Erlagd premie för köpoption ska i bokslutet tas upp som kort- eller långfristig placering beroende på löptidens längd. Premien ska värderas enligt lägsta värdets princip, vilket kan innebära nedskrivning, nedskrivning, allmänt. För övrigt, aktier/andelar - inköp och innehav.

Angående värdering till verkligt värde, finansiella instrument.

Utfärdande av option avseende bolagets egna aktier

När bolaget ger ut optioner för att teckna aktier i bolaget redovisas premien normalt i Balanserad vinst eller Överkursfond. Erlagd premie för köpoption ska i bokslutet tas upp som kort- eller långfristig placering beroende på löptidens längd. Premien ska värderas enligt lägsta värdets princip, vilket kan innebära nedskrivning, nedskrivning, allmänt. För övrigt, aktier/andelar - inköp och innehav.

Angående värdering till verkligt värde, finansiella instrument.

K1-regler

Enskilda näringsidkare kan i princip endast inneha finansiella tillgångar i form av kassa och bankmedel i näringsverksamheten. Om en enskild näringsidkare förvärvar andra finansiella tillgångar, t.ex. aktier, utgör detta privata tillgångar och därmed en del av dennes privata förmögenhet. Om den enskilde näringsidkaren använder näringsverksamhetens medel för att finansiera ett sådant köp utgör detta ett privatuttag, privata uttag.

Ideella föreningar och registrerade trossamfund värderar finansiella placeringar enligt punkt 6.59 vid förvärvet till inköpspriset plus andra utgifter för förvärvet. Därefter värderas finansiella tillgångar enligt punkt 6.63 till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde på balansdagen. Verkligt värde är detsamma som försäljningsvärdet.

Löpande bokföring

Köp/innehav av säljoption:

Erlagd premie debiteras tillsammans med värdet av de aktier som omfattas av optionen - om dessa innehas av köparen - på något av följande konton:

Långfristiga placeringar

1351 Andelar i börsnoterade bolag

Kortfristiga placeringar

1810 Andelar i börsnoterade företag

I annat fall debiteras erlagd premie beroende på optionens löptid på t.ex. något av följande konton:

Långfristiga placeringar

1350 Andelar och värdepapper i andra företag

1384 Derivat

Kortfristiga placeringar

1880 Andra kortfristiga placeringar

1886 Derivat

Vid lösen med överlämnande av aktier bokförs transaktionen som en vanlig försäljning där försäljningspriset utgörs av lösenpriset, aktier/andelar - försäljning. Använt premiekonto krediteras, t.ex. konto 1810.

Vid förfall krediteras använt premiekonto, t.ex. konto 1810, med premiebeloppet. Konto 8350 Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar kan debiteras med förlusten - eftersom optionen inte längre har något värde.

Vid kvittning krediteras använt premiekonto, t.ex. konto 1810, med premiebeloppet. Erhållet försäljningsbelopp debiteras det likvidkonto som tillgodoförs pengarna, t.ex. konto 1940 Bank. Mellanskillnaden mellan erhållet belopp och erlagd premie kan krediteras konto 8350 Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar. Vid förlust debiteras konto 8350 i stället med mellanskillnaden.

Bokslut

Erlagd premie för säljoption värderas i bokslutet tillsammans med värdet av de aktier som omfattas av optionen - om dessa innehas av köparen. Erforderlig nedskrivning begränsas till lösenpriset, nedskrivning, allmänt. För övrigt, aktier/andelar - inköp och innehav.

Löpande bokföring

Försäljning/utfärdande av köpoption:

Erhållen premie, om optionens löptid är längre än ett år, kan krediteras konto 8390 Övriga finansiella intäkter. Är löptiden kortare än ett år ska erhållen premie ingå i nettoresultatet av optionsavtalet.

Vid lösen utgör erhållen premie ett tillägg till försäljningspriset (lösenpriset) för aktierna. För försäljningen i övrigt, aktier/andelar - försäljning.

Vid förfall kan premiebeloppet krediteras konto 8350 Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar.

Vid kvittning redovisas nettointäkten eller nettokostnaden, dvs. mellanskillnaden mellan erhållen premie och kostnaden för återköpet. Vid vinst krediteras t.ex. konto 8350 Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar. Vid förlust debiteras konto 8350 i stället med mellanskillnaden.

En warrant är en skräddarsydd option med varierande löptid som ger en rättighet, men inte en skyldighet, att köpa (köpwarrant) eller sälja (säljwarrant) den underliggande tillgången, t.ex. aktien, till ett förutbestämt pris eller före ett visst datum. Warranter skiljer sig från vanliga optioner genom att de är begränsade i sitt antal och utfärdas av en eller ett fåtal aktörer, t.ex. banker och fondkommissionärer.

Bokslut

Om optionen löper över balansdagen ska erhållen premie hos utfärdaren av köpoption skuldföras tills optionen definitivt avslutats genom lösen, förfall eller kvittning. Detta sker genom att tidigare använt konto debiteras, t.ex. konto 8390 Övriga finansiella intäkter och konto 2399 Övriga långfristiga skulder, alternativt konto 2899 Övriga kortfristiga skulder, krediteras, låneskulder.

Löpande bokföring

Försäljning/utfärdande av säljoption:

Erhållen premie, om optionens löptid är längre än ett år, kan krediteras konto 8390 Övriga finansiella intäkter. Är löptiden kortare än ett år ska erhållen premie ingå i nettoresultatet av optionsavtalet (se nedan).

Vid lösen utgör erhållen premie ett tillägg till försäljningspriset (lösenpriset) för aktierna. För försäljningen i övrigt, aktier/andelar - försäljning.

Vid förfall kan premiebeloppet krediteras konto 8350 Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar.

Vid kvittning redovisas nettointäkten eller nettokostnaden, dvs. mellanskillnaden mellan erhållen premie och kostnaden för återköpet. Vid vinst krediteras t.ex. konto 8350 Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar. Vid förlust debiteras konto 8350 i stället med mellanskillnaden.

Bokslut

Om optionen löper över balansdagen ska erhållen premie hos utfärdaren av säljoption skuldföras tills optionen definitivt avslutats genom lösen, förfall eller kvittning. Detta sker genom att tidigare använt konto debiteras, t.ex. konto 8390 Övriga finansiella intäkter och konto 2399 Övriga långfristiga skulder, alternativt konto 2899 Övriga kortfristiga skulder, krediteras, låneskulder.

Utöver skuldföringen av erhållen premie måste ytterligare avsättning för förlustrisk göras om säljoptionen gäller över ett bokslut och marknadspriset på de underliggande aktierna på balansdagen understiger lösenpriset minus skuldförd premie, avsättningar.

Se sökorden Aktieoption, Teckningsoption med flera i Rätt Skatt.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...