Ett avtal mellan en säljare och en köpare innebär att säljaren och köparen har ett antal punkter enligt avtalet som ska uppfyllas. Framför allt ska säljaren leverera det som överenskommits och köparen ska ersätta säljaren för detta genom att betala kontant eller mot faktura. Om betalning dröjer behöver säljaren göra en bedömning av om fordran är osäker och värdera fordran efter vad företaget kommer fram till. Om köparen inte betalar, exempelvis pga. konkurs, uppstår en kundförlust.

Löpande bokföring

För enkelhetens skull används här ett sifferexempel för att illustrera gången från kundfordran, osäker kundfordran, befarad kundförlust, konstaterad kundförlust och till återvinning av tidigare avskriven kundfordran (konton enligt BAS 2024):

Säljaren fakturerar en kund med 10 000 kr plus moms 25 % (faktura vid försäljning). Konto 1510 Kundfordringar debiteras med 12 500 kr. Ett försäljningskonto i kontoklass 3 krediteras med 10 000 kr och konto 2610 Utgående moms krediteras med 2 500 kr.

Säljaren får vid ett senare tillfälle veta att kunden fått likviditetsproblem. För att underlätta bevakningen kan denna kundfordran överföras till ett separat konto för osäkra fordringar. Konto 1510 krediteras och konto 1515 Osäkra kundfordringar debiteras med 12 500 kr.

Säljaren befarar att kunden inte kommer att betala och gör en reservering för den befarade kundförlusten (men den är inte konstaterad vilket innebär att momsen inte får korrigeras ännu). Konto 1519 Nedskrivning av kundfordringar krediteras och konto 6352 Befarade kundförluster på kundfordringar debiteras med 10 000 kr.

När kundförlusten konstaterats får momsen korrigeras och den befarade förlusten bokföras som konstaterad i stället. Konto 1515 Osäkra kundfordringar krediteras med 12 500 kr, konto 6352 Befarade kundförluster krediteras med 10 000 kr, konto 1519 Nedskrivning av kundfordringar debiteras med 10 000 kr, konto 6351 Konstaterade förluster på kundfordringar debiteras med 10 000 kr och konto 2610 Utgående moms debiteras med 2 500 kr.

Om betalning skulle inflyta från kunden vid ett senare tillfälle debiteras det likvidkonto som tillgodoförs pengarna, t.ex. konto 1940 Bank, med i det här exemplet 12 500 kr. Konto 2610 Utgående moms krediteras med 2 500 kr och konto 3950 Återvunna, tidigare avskrivna kundfordringar krediteras med 10 000 kr om betalning inflyter senare än det år som nedskrivningen gjordes. Inflyter betalning samma år återförs nedskrivningen.

Bokslut

Omsättningstillgångar ska enligt 4 kap. 9 § ÅRL värderas enligt lägsta värdets princip.

K3-regler

I kommentaren till 4 kap. 9 § ÅRL anger BFN att lägsta värdets princip innebär att hänsyn ska tas till t.ex. befarade förluster på kundfordringar. Enligt punkt 11.17 får detta göras med hjälp av en schablonmässig metod.

K2-regler

En kortfristig fordran får enligt punkt 13.4 inte tas upp till ett högre belopp än vad som beräknas inflyta.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

En kortfristig fordran får enligt punkt 12.4 inte tas upp till ett högre belopp än vad som beräknas inflyta.

K4-regler

Företag som tillämpar IFRS ska i sin koncernredovisning tillämpa IFRS 9 Finansiella instrument. Moderföretaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Enligt IFRS 9 värderas bland annat kundfordringar till upplupet anskaffningsvärde om det som ska återbetalas (lite förenklat) enbart är kapitalbelopp och ränta. Reservering görs för förväntade förluster.

K1-regler

Enligt K1 för enskilda näringsidkare punkt 6.57 får kundfordringar inte tas upp till högre belopp än som per balansdagen kan förväntas komma att betalas. Detsamma gäller för ideella föreningar och registrerade trossamfund enligt punkt 6.49.

Se uppslagsordet Osäkra kundfordringar och kundförluster i Rätt Skatt samt Kundförlust i Rätt Skatt och Rätt Moms.