Överavskrivning är en obeskattad reserv i juridisk person och utgörs av skillnaden mellan lägsta skattemässiga belopp enligt bestämmelserna om räkenskapsenlig avskrivning och redovisat värde. Redovisat värde utgörs av anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar baserat på en beräknad nyttjandeperiod på tillgången och ackumulerade nedskrivningar. I vissa fall finns även uppskrivningar att lägga till.