En nyemission kan genomföras till överkurs, dvs. aktier har emitterats till en kurs som överstiger aktiens kvotvärde. Överkursen tillförs i sådana fall överkursfonden. Enligt RedR1 tillförs överkursfonden medel även om nyemissionen ännu inte är registrerad av Bolagsverket.

Sedan 2021-01-01 kan en överkursfond vara bundet eller fritt eget kapital.

Minskning av den bundna överkursfonden får enligt 21 kap. 35 § ABL endast göras för

  1. täckning av förlust om det inte finns fritt eget kapital som kan täcka förlusten

  2. ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission av aktier, och

  3. återbetalning till aktieägare eller annat ändamål om Bolagsverket eller , tvistiga fall, allmän domstol ger tillstånd till detta.

Löpande bokföring

Den delen av nyemissionen som motsvarar kvotvärdet krediteras konto 2082 Ej registrerat aktiekapital. När Bolagsverket registrerat nyemissionen debiteras konto 2082 och konto 2081 Aktiekapital krediteras.

Resterande del av nyemissionen krediteras konto 2087 Bunden överkursfond eller konto 2097 Fri överkursfond.

K3-regler

I ett aktiebolag innehåller överkursfonden det ackumulerade beloppet av överkurs vid nyemission. Överkursfonden kan vara fritt eller bundet eget kapital.

I koncernredovisning ingår enligt punkt 4.9 överkursfonden i posten Övrigt tillskjutet kapital (om den inte särredovisas).

K2-regler

Enligt punkt 4.12 innehåller överkursfonden den del av en nyemission under året som överstiger aktiernas kvotvärde. Det påföljande året ska därför överkursen omföras till Balanserat resultat.

Se även

Nyemission