Med begreppet övertagande bolag avses det bolag som genom fusionen övertar det överlåtande bolagets tillgångar och skulder.