Innehåll

Övriga rörelseintäkter som redovisas i resultaträkningen, definieras i författningskommentarerna till ÅRL som intäkter från sekundära aktiviteter inom ordinarie verksamhet. Sådana intäkter tillhör inte den primära försäljningsverksamheten och kan ligga utanför företagets kärnverksamhet. Företag som normalt själva producerar och säljer sina produkter kan t.ex. på ett fåtal marknader låta lokala producenter tillverka och försälja produkterna mot licensavgift. Branschorganisationen FAR anser att de erhållna licensavgifterna i detta fall är ett exempel på en övrig rörelseintäkt. Ett annat exempel på en övrig rörelseintäkt kan vara realisationsvinster på materiella anläggningstillgångar. Även om löpande utbyte av ett företags maskiner är en följd av kärnverksamheten, får realisationsvinster inte redovisas som nettoomsättning. Branschorganisationen FAR:s uppfattning är att kursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär (liksom i den kostnadsslagsindelade resultaträkningen) hänförs till Övriga rörelseintäkter. Offentliga bidrag som redovisas som intäkt bör som huvudregel redovisas i posten Övriga rörelseintäkter med särskild upplysning om beloppet i not. Posten Övriga rörelseintäkter är inte avsedd att vara en allmän uppsamlingsplats för jämförelsestörande poster.

Övriga rörelseintäkter krediteras kontogrupp 39.